Statut općine Bilje PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 02:10

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01 i 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09.), i članka 34. Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj 1/06.) Općinsko vijeće Općine Bilje na svojoj 3. sjednici održanoj dana. srpnja 2009. godine donosi

S T A T U T

OPĆINE BILJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug Općine Bilje, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela Općine Bilje, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Bilje.

Članak 2.

Općina Bilje je jedinica lokalne samouprave.

Naziv, područje i sjedište Općine Bilje određeni su zakonom.

Općina Bilje obuhvaća naselja: Bilje, Kopačevo, Kozjak, Lug, Podunavlje, Tikveš, Vardarac, Zlatna Greda.

Granice područja Općine počinju na sjeveru Općine (na 1407. km Dunava) što je granica k.o. Kneževi Vinogradi i k.o. Lug i ide prema jugu državnom granicom Hrvatske i Srbije do ušća rijeke Drave u Dunav, obuhvaćaju sve teritorije Republike Hrvatske na lijevoj obali Dunava u Vojvodini. Ovdje skreće na zapad i teče granicom bivših Općina Osijek-Beli Manastir do nasipa Podunavlje odnosno 16,5 km Drave, tim nasipom dolazi do ceste Osijek-Bilje koju presijeca i nastavlja zapadno do željezničke pruge Osijek-Beli Manastir uz koju se proteže na sjever i ide granicom između rudina; Kerilo i Dugi čer nastavlja pristupnom cestom Mesne industrije do ceste Bilje-Darda skreće ovom cestom prema Dardi do puta prema crpilištu i tim putem nastavlja granicom k.o. Vardarac, pa granicom k.o. Lug ide na sjever obuhvaćajući rudine Nađčer i Njergeš. Nastavlja prema istoku, siječe cestu Lug-Grabovac granicom k.o. Lug te dolazi do žičane ograde koja služi kao zaštita od divljači. Dunavcem granica ide na istok do puta Kozjak-Mirkovac. Tim putem a ujedno i žičanom ogradom, obuhvaćajući rudine Čarkanj i Džbunjevo, granica se proteže sjeveroistočno do Dunava, presijeca Dunav i dolazi u početnu točku kretanja gdje i završava. U područje Općine spada i naselje Zlatna Greda.

Granice Općine mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Naziv jedinice lokalne samouprave je Općina Bilje.

Općina Bilje je pravna osoba.

Sjedište Općine Bilje je u Bilju, Ulica kralja Zvonimira 1b

U Općini Bilje predstavničko, izvršno i upravno tijelo Općine imaju svoje pečate.

Pečati tijela Općine Bilje su okruglog oblika, u središtu pečata smješten je grb Republike Hrvatske kojeg kružno uokviruje natpis: Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija, Općina Bilje i naziv tijela općine koje ga rabi.

II. OBILJEŽJA OPĆINE BILJE

Članak 4.

Općina ima svoj grb i zastavu.

Obilježjima iz stavka 1. ovog članka predstavlja se Općina Bilje i izražava pripadnost Općini Bilje.

Način uporabe i zaštita obilježja Općine Bilje uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 5.

Grb Općine predstavlja štit, zelena podloga, u zelenom iznad lovačkog roga zlatni//žuti snop trstike.

Zastava Općine je žute boje s grbom Općine u sredini, omjera 1:2

Članak 6.

Dan Općine Bilje je 17. srpnja – Dan povratka, koji se svečano slavi kao općinski blagdan.

III. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

BILJE

Članak 7.

Općinsko vijeće dodjeljuje javna priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Općine Bilje, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti, te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

Članak 8.

Javna priznanja Općine Bilje su:

Počasni stanovnik Općine Bilje,

Nagrada Općine Bilje za životno djelo,

Nagrada Općine Bilje,

Zahvalnica Općine Bilje.

Članak 9.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, kriterij i postupnost njihove dodjele, tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja, uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

IV. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE

I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Općina Bilje uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu, u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Članak 11.

Općinsko vijeće donosi odluku o uspostavljanju suradnje, odnosno o sklapanju sporazuma (ugovora, povelje, memoranduma i sl.) o suradnji sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave, kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Sporazum o suradnji Općine Bilje i općine ili grada druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine Bilje.

V. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 12.

Općina Bilje samostalna je u odlučivanju o poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, zakonom i ovim Statutom i podliježe jedino nadzoru zakonitosti rada i akata Općine Bilje.

Članak 13.

Općina Bilje u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

uređenje naselja i stanovanje,

prostorno i urbanističko planiranje,

komunalno gospodarstvo,

brigu o djeci,

socijalnu skrb,

primarnu zdravstvenu zaštitu,

odgoj i osnovno obrazovanje,

kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

zaštitu potrošača,

zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

promet na svom području , te

ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Bilje obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga sukladno posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti iz stavka 1. ovog članka.

Članak 14.

Općina u okviru samoupravnog djelokruga:

1.raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Općine,

2.promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih, prostornih i kulturnih mogućnosti,

3.osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika i vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,

4.osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom, urbanističko planiranje i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

5.obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Općine,

6.osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

7.vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

8.organizira obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te infrastrukturu,

9.osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

10.obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Općini,

11.potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i

zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

12.donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine,

13.promiče i radi na očuvanju prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog nasljeđa,

14.osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu, odnosno zaštitu i spašavanje,

15.osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

16.donosi proračun Općine,

17.obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

18.u okviru propisanih uvjeta sudjeluje u aktivnostima i podupire aktivnosti udruga građana,

19.osigurava uvjete za napredak mladih,

20.obavlja i uređuje i druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima općinske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak Općine.

Poslovi iz samoupravnog djelokruga detaljnije se utvrđuju aktima Općinskog  vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 15.

Općina Bilje  može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 14. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko  vijeće, temeljem koje se zaključuje sporazum o zajedničkom organiziranju poslova, kojim se uređuju  međusobni odnosi u obavljanju zajedničkih poslova.

Članak 16.

Općinsko vijeće Općine Bilje  može posebnom odlukom pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga Općine , čije je obavljanje od šireg interesa za građane na području više jedinica lokalne samouprave prenijeti na  Osječko-baranjsku županiju, u skladu sa njezinim  Statutom.

VI. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta, radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Općine, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za donošenje odluke o  raspisivanju referenduma  iz stavka 1. ovog članka može temeljem odredaba zakona i ovog Statuta, dati jedna trećina članova Općinskog vijeća, općinski načelnik,  polovina mjesnih odbora na području Općine  i 20% birača upisanih u  popis birača Općine.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi razrješenja  Općinskog načelnika i njegovog zamjenika  u slučaju :

- kada krše ili ne izvršavaju odluke Općinskog  vijeća,

- kada svojim radom prouzroče Općini Bilje znatnu materijalnu štetu odnosno štetu u iznosu od 1% od proračuna Općine Bilje u tekućoj godini, a ako 1% proračuna iznosi preko 500.000,00 kuna pod znatnom materijalnom štetom smatra se šteta u iznosu od 500.000,00 kuna,

Prijedlog za donošenje odluke o raspisivanju referenduma iz stavka 1. ovog članka može dati najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Prijedlog za raspisivanje referenduma o pitanju razrješenja  Općinskog načelnika  i njegovog zamjenika može dati i 20% birača upisanih u popis birača  Općine Bilje. Prijedlog mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od birača.

Odluka o raspisivanju referenduma radi razrješenja Općinskog načelnika i njegovog zamjenika donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko  vijeće ne smije raspisati referendum o razrješenju  Općinskog načelnika i njegovog zamjenika prije proteka roka od 6 mjeseci od početka mandata načelnika i njegovog  zamjenika.

Ako na referendumu nije donesena odluka o razrješenju  Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, novi referendum se ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od dana održavanja prethodnog referenduma.

Članak 20.

Općinsko  vijeće je dužno razmotriti podneseni prijedlog za raspisivanje referenduma, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema prijedloga.

Ako Općinsko  vijeće ne prihvati prijedlog  za raspisivanje referenduma, a prijedlog su dali birači sukladno članku 19. stavku 3. Statuta, Općinsko vijeće je dužno  dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 21.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 22.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine Bilje, odnosno na području za koje se raspisuje referendum i upisani su u popis birača.

Na referendumu je donesena odluka za koju je glasovala većina birača koji su pristupili glasovanju, uz uvjet da je referendumu pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Bilje na području za koje je referendum raspisan.

Odluka donesena na referendumu o pitanjima iz članka 19. ovog Statuta obvezatna je za Općinsko vijeće.

Članak 23.

Postupak provođenja referenduma i odluke donijete na referendumu podliježu nadzoru  zakonitosti općih akata, kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 24.

Općinsko  vijeće može tražiti mišljenje od zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općine kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća i  Općinski načelnik.

Odluka o traženju mišljenja zborova građena donosi se većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 2. ovog članka u roku od  60 od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuju se pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Članak 25.

Zbor građana saziva predsjednik Općinskog  vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5 % birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.

Za određivanje broja birača upisanih u popis birača iz stavka 2. ovog članka mjerodavan je zadnje potvrđeni popis birača.

Izjašnjavanje građana na zboru građana je javno, a odluke se donose većinom glasova prisutnih građana.

Članak 26.

Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenog akta ili rješavanja određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine.

Za određivanje broja birača upisanih u popis birača  iz stavka 2. ovog članka mjerodavan je zadnje potvrđeni popis birača.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor podnositeljima, najkasnije u roku od 3 mjeseca od prijema prijedloga.

Članak 27.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Bilje kao i na rad njegovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe Općinski načelnik  Općine Bilje  dužan je odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka osigurava se ustanovljavanjem knjige pritužbi, postavljanjem sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s ovlaštenim predstavnicima tijela Općine sredstvima elektroničke komunikacije (e-mailom, kontakt obrascem na web stranicama).

VII. TIJELA OPĆINE BILJE

Članak 28.

Tijela Općine Bilje su:

Općinsko vijeće,

Općinski načelnik,

Upravna tijela Općine.

1. OPĆINSKO  VIJEĆE

Članak 29.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su Načelnika.

Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 30.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih vijećnika na sjednicama kojima je nazočna većina ukupnog broja vijećnika, ukoliko zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Općinskog vijeća nije određena posebna većina.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja vijećnika prilikom donošenja Statuta Općine Bilje, Poslovnika Općinskog vijeća, Proračuna, Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Bilje, Odluke o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika i u drugim slučajevima određenim zakonom, ovim Statutom ili Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 31.

Općinsko vijeće donosi:

Statut Općine,

Poslovnik o radu,

odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,

odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

Proračun i Odluku o izvršenju proračuna,

Godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

Odluku o privremenom financiranju,

programe o javnim potrebama u djelatnostima određenim posebnim zakonima,

odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Bilje  čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna, daje i razmatra inicijative za promjenu područja Općine te donosi odluku o promjeni granice Općine Bilje, osniva te uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,

osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za  Općinu,

daje prethodne suglasnosti na statute  ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

raspisuje lokalni referendum,

bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada,

odlučuje o pokroviteljstvu,

donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,

obavlja i druge poslove koji su Zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Bilje. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj slijedećoj sjednici Općinskog vijeća.

Članak 32.

Općinsko  vijeće broji  15 vijećnika.

Općinsko  vijeće može imati i više od 15 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost  mađarske i srpske nacionalne manjine u  Općinskom vijeću sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Mandat članova Općinskog vijeća traje četiri godine.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovitim izborima.

Članak 33.

Pripadnicima mađarske nacionalne manjine jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću razmjerno njenom udjelu u stanovništvu Općine Bilje.

Sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina mađarska nacionalna manjina ima pravo na 5 članova u Općinskom vijeću izabrana na način utvrđen zakonom.

Srpskoj nacionalnoj manjini jamči se zastupljenost u Općinskom vijeću Općine Bilje sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjini.

Članak 34.

Dužnost vijećnika Općinskog  vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću.

Vijećnici za svoj rad u Općinskom vijeću imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade u skladu s posebnom odlukom Općinskog  vijeća.

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Članak 35.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

ako podnese ostavku koja je zaprimljena najkasnije tri dana prije zakazanog održavanja sjednice Općinskog  vijeća i ovjerena kod javnog bilježnika najranije osam dana prije podnošenja iste,

ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude,

ako odjavi prebivalište s područja Općine Bilje, danom odjave prebivališta,

ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

smrću.

Članak 36.

Vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja je prema odredbama zakona nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela, mandat miruje, a za to vrijeme vijećnika zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog  vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Vijećnik može tražiti nastavljanje obnašanja dužnosti vijećnika jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 37.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

sudjelovati na sjednicama Općinskog  vijeća,

raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Općinskog  vijeća,

predlagati Općinskom vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,

postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog  vijeća,

postavljati, usmeno na sjednicama ili u pisanom obliku, pitanja općinskom načelniku i zamjeniku općinskog načelnika koja se odnose na njihov rad ili na poslove iz njihove nadležnosti,

sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,

tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od tijela Općine  te u svezi s tim koristiti njihove stručne i tehničke usluge.

Vijećnik ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi, niti za glasovanje u radu Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s pozitivnim propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 38.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika  na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova Općinskog vijeća.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Komisija za izbor i  imenovanja kao i pet vijećnika u Općinskom vijeću.

Postupak izbora predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Dužnost predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna  i za to obnašatelji dužnosti ne primaju plaću.

Predsjednik, potpredsjednici, članovi Općinskog vijeća i članovi radnih tijela Općinskog vijeća  imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 39.

Predsjednik Općinskog vijeća:

predstavlja i zastupa Općinsko vijeće,

saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,

predlaže dnevni red Općinskog  vijeća,

upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,

brine o postupku donošenja odluka i općih akata,

održava red na sjednici Općinskog vijeća,

usklađuje rad radnih tijela,

potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,

brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,

brine se o zaštiti prava vijećnika,

obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 40.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje  jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je sazvati sjednicu Općinskog vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz prethodnog stavka ovog članka, sjednicu Općinskog vijeća sazvat će Općinski načelnik u roku od 15 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 3. ovog članka, sjednicu može sazvati, na zahtjev 1/3 članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 41.

Poslovnikom Općinskog  vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog  vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom  vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Poslovnik se donosi većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

1.1. RADNA TIJELA

Članak 42.

Radi proučavanja pitanja iz nadležnosti Općine, pripreme, razmatranja i podnošenja akata i drugih prijedloga Općinskom vijeću, pripreme rasprave na sjednicama, praćenja provođenja utvrđene politike, te za izvršenje drugih zadaća od interesa za uspješnost obavljanja poslova iz samoupravne nadležnosti Općine, Općinsko vijeće može osnovati odbore, komisije i druga stalna i povremena radna tijela.

Djelokrug rada, sastav i način rada radnih tijela Općinsko vijeće uređuje posebnom odlukom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 43.

Stalna radna tijela Općinskog  vijeća su:

Komisija za izbor i imenovanja,

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost,

Mandatna komisija.

Članak 44.

Komisija za izbor i imenovanja ima predsjednika i dva člana, koji se biraju iz redova vijećnika.

Komisija za izbor i imenovanja, predlaže:

izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,

izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća,

imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama  Općinskog vijeća.

Članak 45.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost ima predsjednika i četiri člana.

Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost:

predlaže Statut Općine i Poslovnik  Općinskog vijeća,

predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog  vijeća,

obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 46.

Mandatna komisija ima predsjednika i dva člana koji se biraju iz redova vijećnika.

Mandatna komisija:

na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko  vijeće o provedenim izborima za Općinsko  vijeće i imenima izabranih vijećnika i zastupljenosti u Općinskom vijeću pripadnika nacionalnih manjina, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,

obavještava Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

obavještava Općinsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,

obavještava Općinsko  vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,

obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko  vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

Članak 47.

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog  vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje Općinsko vijeće posebnim odlukama.

Članak 48.

Na prijedlog načelnika, Općinsko vijeće može donijeti odluku o koordinatoru poslova i aktivnosti za potrebe načelnika i predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje.

Odlukom iz stavka 1. uređuju se ovlasti, djelokrug rada, prava, obveze i odgovornosti te naknada za rad koordinatora.

Koordinatora iz stavka 1. posebnim rješenjem imenuje načelnik.

2.  OPĆINSKI NAČELNIK

Članak 49.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljaju izvršne vlasti Općinski načelnik:

priprema prijedloge općih akata,

izvršava i osigurava izvršavanje akata Općinskog vijeća,

uređuje određena pitanja za čije je uređenje ovlašten propisima ili odlukama Općinskog vijeća,

utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine Bilje u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,

odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Bilje čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

upravlja prihodima i rashodima planiranim Proračunom Općine,

upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu Općine,

nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika Proračuna Općine,

osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada te imenuje njegove članove,

donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela općine,

imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

utvrđuje plan prijama u službu u upravna tijela Općine,

predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini,

nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju  poslova,

daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća o poslovnim prostorijama,

donosi plan nabave,

organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnih odbora,

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga Općinski načelnik donosi pravilnike, naredbe, naputke, rješenja, zaključke, naloge i druge akte.

Članak 50.

Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanje propisa i akata te ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, usklađenja djelovanja pojedinih tijela Općine te obavljanja drugih poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika, Općinski načelnik osniva odbore, komisije, savjete i druga radna tijela.

Djelokrug rada, sastav te način rada radnih tijela uređuje se posebnim aktom.

Članak 51.

Općinski načelnik  i zamjenik općinskog načelnika biraju se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 52.

Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje prema odredbama posebnog zakona, po sili zakona:

- danom podnošenja ostavke,

- danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,

- danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen radi počinjenja kaznenog djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnom pravom,

-danom odjave prebivališta s područja Općine Bilje,

-danom prestanka hrvatskog državljanstva,

- smrću.

Općinsko vijeće  će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata općinskog načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novoga općinskog načelnika.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, neće se raspisati i održati prijevremeni izbori za izbor općinskog načelnika, već će dužnost načelnika,  do kraja mandata obavljati njegov zamjenik.

Ako prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika, neće se raspisivati prijevremeni izbori.

Članak 53.

Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješit u slučaju i u postupku propisanim zakonom i ovim Statutom.

Ako na referendumu bude donesena odluka o razrješenju općinskog načelnika i njegovog  zamjenika, mandat im prestaje danom objave rezultata referenduma, a Vlada Republike Hrvatske imenuje povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Članak 54.

Općinski načelnik  je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata  upravnih tijela Općine.

Članak 55.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine  za razdoblje  srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Pored izvješća iz prethodnog stavka, Općinski načelnik podnosi i druga izvješća na koja je posebnim propisima obvezan, a na zahtjev Općinskog vijeća, podnosi izvješća o pojedinim pitanjima iz svog djelokruga.

Općinski načelnik  podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 60 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 90 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinski načelnik ima pravo, a kada to zatraži Općinsko vijeće i dužnost, da se izjasni o svakom prijedlogu i pitanju koje on nije podnio ili pokrenuo na Općinskom vijeću, a koje se odnosi na provođenje politike, izvršavanje zakona, drugih propisa i akata Općinskog vijeća, rada upravnih tijela te na druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 56.

Općinski načelnik  u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti od Općinskog  vijeća da u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, općinski načelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti  predstojnika ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor nad zakonitošću rada tijela jedinica lokalne samouprave,

ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 57.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju  svoje dužnosti zamjenjuje zamjenik u skladu sa Statutom.

Općinski načelnik  može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku , ali mu time ne prestaje odgovornost za njihovo obavljanje.

Zamjenik  općinskog načelnika  je u slučaju iz stavka 2. ovog članka dužan pridržavati se uputa općinskog načelnika.

Članak 58.

Općinski načelnik i njegov zamjenik odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Općinski načelnik i njegov zamjenik dužni su u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost dostaviti pisanu obavijest upravnom tijelu o tome hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost obavljaju profesionalno ostvaruju pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava im se u staž osiguranja.

Članak 59.

Općinski načelnik i njegov zamjenik koji dužnost ne obavljaju profesionalno, za svoj rad u obavljanju dužnosti imaju pravo na naknadu troškova, odnosno izgubljene zarade u skladu s posebnom odlukom Općinskog  vijeća.

3. UPRAVNA TIJELA

Članak 60.

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, osnivaju se upravna tijela Općine .

Osnivanje i djelokrug upravnih tijela uređuje se posebnom odlukom Općinskog  vijeća.

Upravna tijela se ustrojavaju kao upravni odjeli i službe (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Članak 61.

Upravna tijela u područjima za koje su osnovani i u okviru djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Općine, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorni su Općinskom načelniku.

Sredstva za rad upravnih tijela, osiguravaju se u Proračunu Općine Bilje i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 62.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima Općine obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Na prava, obveze, odgovornosti i druga pitanja značajna za rad službenika i namještenika primjenjuje se primjenjuju se odredbe posebnog zaključka

VIII. OSTVARIVANJE PRAVA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Članak 63.

Općina na svom području osigurava, podupire i širi ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj na izražavanje svoje kulture i uporabu svoga jezika i pisma, odgoj i obrazovanje i drugih zajamčenih prava Ustavom i zakonom.

Pripadnici nacionalnih manjina u Općini Bilje sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina.

U Proračunu Općine osiguravaju se sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalnih manjina.

Članak 64.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina u Općini Bilje imaju pravo:

predlagati tijelima Općine Bilje mjere za unapređivanje položaja nacionalnih manjina u Općini Bilje, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,

isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općini Bilje,

biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine.

Način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1.  uredit će se poslovnikom Općinskog vijeća i/ili posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 65.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina osnovanih za područje Općine Bilje zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

Članak 66.

Načelnik ima zamjenika koji se bira na općim i izravnim izborima, sukladno posebnom Zakonu.

Pripadnici nacionalnih manjina koje čine više od 15 % stanovništva Općine, imaju pravo na zamjenika načelnika.

Ako na izborima ne bude ostvareno pravo pripadnika nacionalnih manjina iz stavka 2. ovog članka na zamjenika načelnika, provest će se dopunski izbori sukladno posebnom zakonu, a u tom slučaju načelnik će imati dva zamjenika, odnosno više zamjenika.

Članak 67.

Na dijelu područja Općine i to za područje naselja; Kopačevo, Vardarac i Lug, uz hrvatski jezik i latinično pismo uvodi se u ravnopravnu službenu uporabu i mađarski jezik i pismo u suglasju s Ustavnim zakonom o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj, Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe, Zakonom o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i ovim Statutom.

Na osnovu prethodnog stavka ovog članka, u dijelu Općine i to na područjima naselja Kopačevo, Vardarac i Lug, ispisuju se dvojezično, istom veličinom slova:

1. pisani prometni znakovi i druge pisane oznake u prometu,

2. nazivi ulica i trgova,

3. nazivi mjesta i geografskih lokaliteta.

U naseljima Općine iz stavka 1.ovog članka, za nazive mjesta i lokaliteta koriste se tradicionalni nazivi.

U navedenim naseljima Općine pravne i fizičke osobe koje obavljaju javnu djelatnost  ispisuju nazive osim na hrvatskom jeziku i na mađarskom jeziku.

Članak 68.

Rad Vijeća mjesnih odbora osnovanih za naselja Kopačevo, Vardarac i Lug odvija se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i na mađarskom jeziku i pismu.

U  Mjesnim odborima Kopačevo, Vardarac i Lug osigurava se dvojezično, na hrvatskom i mađarskom jeziku:

1. ispisivanje teksta pečata i žigova istom veličinom slova,

2.ispisivanje natpisnih ploča istom veličinom slova,

3. ispisivanje zaglavlja akata istom veličinom slova,

objavljivanje službenih obavijesti.

Stavak 2. ovog članka primjenjuje se i na pravne osobe koje obavljaju javnu djelatnost na području naselja Kopačevo, Vardarac i Lug ili na njihove dijelove koji su smješteni u naseljima Kopačevo, Vardarac i Lug.

Članak 69.

Pripadnici mađarske nacionalne manjine imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Vijeću i imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Općine,  u suglasju sa Ustavom, zakonima i drugim propisima te Statutom i drugim općim aktima Općine Bilje.

Članak 70.

Ukoliko u Općinskom vijeću nije ostvarena propisana zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina iz članka  33. ovog Statuta, Mandatna komisija Općinskog vijeća provjerit će postoji li mogućnost dopunjavanja Općinskog vijeća neizabranim kandidatom sa izbornih lista, koje su sudjelovale u izborima na kojima su izbrani članovi Općinskog vijeća kojima je mandat u tijeku.

Ako na tim izbornim listama ima pripadnika nacionalne manjine koja ima pravo na zastupljenost, utvrdit će se kojim se će kandidatom dopuniti Općinsko vijeće.

Ako između neizabranih kandidata ima pripadnika mađarske nacionalne manjine na više izbornih lista, dopunjavanje se vrši prema razmjernom uspjehu svake liste na izborima i po redoslijedu koji manjinski kandidati zauzimaju na listi.

Ukoliko Mandatna komisija Općinskog vijeća utvrdi da nije ostvarena propisana zastupljenost pripadnika mađarske nacionalne manjine, te da ne postoji mogućnost dopunjavanja  Općinskog vijeća neizabranim kandidatima sa izbornih lista koje su sudjelovale u prethodnim izborima na kojima su izabrani članovi Općinskog vijeća kojemu je mandat u tijeku, o tome će obavijestiti Općinsko vijeće.

U tom slučaju Općinsko vijeće će o tome izvijestiti Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji s prijedlogom da Vlada Republike Hrvatske raspiše dopunske izbore.

Članak 71.

Uz službenu uporabu znamenja i simbola Republike Hrvatske, nacionalne manjine mogu isticati odgovarajuća znamenja i simbole nacionalne manjine.

Zastava nacionalne manjine, uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu Općine Bilje,  ističe se na poslovnim zgradama u naseljima Kopačevo, Vardarac i Lugu u kojima nacionalna manjina ima sjedište  i u svečanim prigodama značajnim za nacionalnu manjinu.

Članak 72.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina mogu u službene svrhe upotrebljavati i druge simbole i znamenja svoje nacionalne manjine  i to:

u sastavu svojih pečata i žigova,

u natpisnim pločama na poslovnim zgradama u kojima imaju sjedište te u službenim i svečanim prostorijama,

u zaglavljima službenih akata koje donose.

Članak 73.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna i/ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine, obvezatno se izvodi himna Republike Hrvatske.

Članak 74.

Područni odjeli dječjeg vrtića u naseljima Kopačevo, Vardarac i Lug  izvode  odgojno-obrazovni program na mađarskom jeziku i pismu te na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 75.

Općinske novine izdaju se u potrebnom broju primjeraka na jeziku i pismu mađarske nacionalne manjine.

Članak 76.

Općina Bilje  u skladu s mogućnostima financijski pomaže informativnu i izdavačku djelatnost pripadnika nacionalnih manjina, rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, sve u cilju očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina.

Općina Bilje osigurava sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina i pripadnika nacionalne manjine.

IX. JAVNE SLUŽBE

Članak 77.

Općina Bilje u okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti, za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Članak 78.

Općina Bilje  osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 77. ovog Statuta osnivanjem trgovačkih društva, javnih ustanova, drugih pravnih osoba i vlastitih pogona.

U trgovačkim društvima u kojima je Općina Bilje  jedini osnivač i član Općinski načelnik je zakonski zastupnik skupštine društva. U trgovačkim društvima u kojima Općina Bilje  ima udjele ili dionice Općinski načelnik je član skupštine društva.

Obavljanje određenih djelatnosti Općina Bilje može povjeriti  drugim pravnim i fizičkim osobama sukladno odredbama posebnog zakona.

X. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 79.

Na području Općine Bilje osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbori se osnivaju za pojedina naselja ili više međusobno povezanih manjih naselja ili za dijelove naselja koji čine zasebnu razgraničenu cjelinu, na način i po postupku propisanom zakonom, ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća, kojom se detaljnije uređuje postupak i način izbora tijela mjesnog odbora.

U ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka mjesni odbor je dužan uvažavati interes Općine u cjelini.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Na području Općine Bilje mjesni odbori su:

- mjesni odbor Bilje – za naselje Bilje,

- mjesni odbor Kopačevo – za naselje Kopačevo,

- mjesni odbor Kozjak – za  naselje Kozjak, Podunavlje,  Tikveš i Zlatna Greda,

- mjesni odbor Lug – za  naselje Lug,

- mjesni odbor Vardarac – za naselje Vardarac.

Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 80.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu mogu dati Općinsko vijeće, Općinski načelnik, Vijeće mjesnog odbora ili najmanje 20% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije te udruženja građana.

Prijedlog sadrži podatke o:

podnositelju inicijative, odnosno predlagatelju,

imenu mjesnog odbora,

području i granicama mjesnog odbora,

sjedištu mjesnog odbora,

osnovama pravila mjesnog odbora,

zadacima i izvorima financiranja mjesnog odbora.

Općinski načelnik utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku  utvrđenim zakonom i ovim Statutom te pravovaljani prijedlog upućuje Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

O inicijativi i prijedlogu za izdvajanje dijela iz mjesnog odbora odlučuje Općinsko vijeće uz prethodno pribavljeno mišljenje Vijeća mjesnog odbora na koje se promjena odnosi.

Članak 81.

Tijela mjesnog odbora su Vijeće mjesnog odbora i predsjednik Vijeća mjesnog odbora.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo.

Članovi vijeća mjesnog odbora  biraju se neposredno tajnim glasovanjem.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju birači upisani u birački popis s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na posljednjim održanim neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća  mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća  uz shodnu  primjenu odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Općinsko vijeće.

Vijeće mjesnog odbora, uključujući i predsjednika, ima:

5 članova u mjesnom odboru do 1.000 stanovnika,

7 članova u mjesnom odboru iznad 1.000 stanovnika.

Mandat članova Vijeća mjesnog odbora je 4 godine.

Funkcije članova Vijeća mjesnog odbora su počasne.

Članak 82.

Vijeće mjesnog odbora:

donosi Program rada i Izvješće o radu mjesnog odbora,

donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

donosi Pravila mjesnog odbora,

donosi Poslovnik o radu, u skladu sa ovim Statutom,

donosi financijski plan i godišnji obračun,

bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća mjesnog odbora iz reda svojih članova,  tajnim glasovanjem, natpolovičnom većinom svih članova,

saziva mjesne zborove građana,

odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru planiranih u Proračunu Općine Bilje,

predlaže promjenu područja mjesnog odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njihovu području,

surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine Bilje,

surađuje s udrugama na svom području u pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

predlaže Općinskom vijeću rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova i drugih planskih dokumenata na području Općine Bilje i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja odbora,

predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,

obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom, odlukama i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 83.

Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora osobito u pogledu:

- vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora,

- poboljšanje kvalitete stanovanja,

- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, te lokalne infrastrukture,

- osiguranje potrebe stanovnika u oblasti brige o djeci, odgoja,  obrazovanja i javnog zdravlja,

- zaštite okoliša,

- socijalne skrbi stanovništva,

- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj i tjelesnoj kulturi i športu.

Članak 84.

Općinski načelnik može posebnom odlukom povjeriti mjesnom odboru obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga, koji su od neposrednog utjecaja na svakodnevni život i rad građana na tom području, a koji su sadržani u programu iz prethodnog članka.

Troškovi obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka podmiruju se iz općinskog proračuna.

Članak 85.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik Vijeća mjesnog odbora:

predstavlja mjesni odbor i Vijeće mjesnog odbora,

saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

surađuje s  Općinskim načelnikom,

informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

obavlja i druge poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, te Općinsko  vijeće i općinski načelnik.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora predstavlja mjesni odbor i za svoj rad  odgovoran je Vijeću mjesnog odbora.

Članak 86.

Vijeće mjesnog odbora radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značaja, može sazivati mjesne zborove građana.

Zbor iz prethodnog stavka ovog članka može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 87.

Obavljanje administrativnih i drugih poslova za potrebe mjesnog odbora kao i potreban poslovni prostor, odredit će se prema uvjetima koje utvrđuje i osigurava Općinski načelnik.

Članak 88.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela  mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

Općinski načelnik može raspustiti Vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši Statut općine , Pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

XI. IMOVINA  I  FINANCIRANJE OPĆINE

Članak 89.

Sve pokretne i nepokretne stvari, te imovinska prava koja pripadaju Općini Bilje, čine imovinu Općine Bilje.

Članak 90.

Imovinom Općine Bilje upravljaju Općinski načelnik i Općinsko  vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta i pažnjom dobrog domaćina.

Općinski načelnik odlučuje o  stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Bilje  čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000 kuna,  ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina mora biti provedeno  u skladu sa zakonskim propisima.

O stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine Bilje čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno čija ukupna vrijednost prelazi 1.000.000 kuna odlučuje Općinsko vijeće.

Općinski načelnik u postupku upravljanja imovinom Općine donosi pojedinačne akte glede upravljanja imovinom, sukladno općem aktu Općinskog vijeća o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine.

Članak 91.

Općina Bilje ima  prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine  su:

općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe, u skladu sa zakonom i posebnim odlukama Općinskog  vijeća,

prihodi od stvari u vlasništvu  Općine i imovinskih prava,

prihod od  trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine  odnosno u kojima Općina ima udjele ili dionice,

prihodi od koncesija,

novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općina Bilje u skladu sa zakonom,

udio u zajedničkim porezima sa Osječko-baranjskom županijom i Republikom Hrvatskom,

sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu,

drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 92.

Procjena godišnjih prihoda i primitaka, te utvrđeni iznosi izdataka i drugih plaćanja Općine Bilje iskazuju se u proračunu Općine Bilje.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazni po izvorima iz kojih potječu.

Svi izdaci proračuna moraju biti utvrđeni u proračunu i uravnoteženi s prihodima i primicima.

Članak 93.

Proračun Općine Bilje i Odluka o izvršenju proračuna donosi se za proračunsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Proračunska godina je razdoblje od dvanaest mjeseci, koja počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca.

Proračun Općine Bilje dostavlja se Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana njegova donošenja.

Članak 94.

Općinsko vijeće donosi proračun za sljedeću proračunsku godinu na način i u rokovima propisanim zakonom.

Ukoliko se  proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku,  Općinsko  vijeće donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanim zakonom i to najduže za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine.

Članak 95.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Uravnoteženje proračuna provodi se izmjenama i dopunama proračuna po postupku propisnom za donošenje proračuna.

Članak 96.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

Zakonitost, svrhovitost i pravodobnost korištenja proračunskih sredstava Općine  nadzire Ministarstvo financija, odnosno drugo zakonom određeno tijelo.

XII. AKTI OPĆINE

Članak 97.

Općinsko  vijeće na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut, Poslovnik, proračun, odluku o izvršenju  proračuna, odluke i druge opće  akte  te  zaključke.

Općinsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte, kada u skladu sa zakonom rješava o pojedinačnim stvarima.

Radna  tijela Općinskog  vijeća donose zaključke, preporuke i izvješća.

Članak 98.

Općinski načelnik  u poslovima iz svog djelokruga donosi odluke, zaključke, pravilnike, te druge opće akte kada je za to ovlašten zakonom ili općim aktom Općinskog vijeća.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanom ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela.

Članak 99.

Upravna tijela Općine  u izvršavanju općih akata Općinskog  vijeća donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća, kad je to određeno zakonom, pojedinačne akte  kojima se rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, mogu donijeti tijela državne uprave.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Osječko-baranjske županije.

Na donošenje pojedinačnih akata shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i drugih propisa.

U izvršavanju općih akata Općinskog  vijeća pojedinačne akte donose i pravne osobe kojima su odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjerene javne ovlasti.

Članak 100.

Pojedinačni akti kojima se rješava o obvezi razreza općinskih  poreza, doprinosa i naknada donose se u skraćenom upravnom postupku.

Skraćeni upravni postupak provodi se i kod donošenja pojedinačnih akata kojima se rješava o pravima, obvezama i interesima fizičkih i  pravnih osoba od strane pravnih osoba kojima je Općina Bilje osnivač.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog  vijeća i općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Članak 101.

Nadzor nad zakonitošću općih akata Općinskog  vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu.

Članak 102.

Detaljnije odredbe o aktima Općine Bilje i postupku donošenja akata utvrđuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 103.

Opći akti se prije nego što stupe na snagu, objavljuju  u „Službenom glasniku“ Općine Bilje.  Opći akti stupaju na snagu osmog  dana od dana objave, osim ako nije, zbog osobito opravdanih razloga, općim aktom propisano da opći akt stupa na snagu danom objave.

Opći akti ne mogu imati povratno djelovanje.

XIII. JAVNOST RADA

Članak 104.

Rad Općinskog  vijeća, općinskog načelnika i upravnih tijela Općine je javan.

Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog  vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

Članak 105.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se:

javnim održavanjem sjednica,

izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,

objavljivanjem općih akata i drugih akata u službenom glasniku Općine Bilje i na web stranici Općine Bilje,

Javnost rada općinskog načelnika osigurava se:

održavanjem konferencija za medije,

izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Javnost rada upravnih tijela Općine  osigurava se izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

XIV. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 106.

Način djelovanja općinskog načelnika i njegovog zamjenika u obnašanju javnih dužnosti uređen je posebnim zakonom.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 107.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Prijedlog za promjenu Statuta  predsjedniku Općinskog vijeća upućuje  Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost  koja ga razmatra i uz mišljenje upućuje Predsjedniku Općinskog vijeća.

O prijedlogu za promjenu Statuta Općine odlučuje Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika.

Članak 108.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj 1/06.).

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno posebnim zakonima i ovom Statutu, primjenjivat će se akti Općine u onom dijelu koji nije u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

U Slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 2. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 109.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Općine Bilje.

Klasa:012-03/09-01/1

Ur.broj:2100/02-09-1

Bilje, 15. srpnja 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILJE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

IŠTVAN TOKAI ,v.r.

Ažurirano: Utorak, 30 Srpanj 2013 11:08
 

EU projekti