Javni poziv- Projekt zaželi PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Petak, 12 Listopad 2018 20:50
Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava klasa: 910-04/17-07/10, ur. broj: 524-06-02-01/1-18-390 od 13. kolovoza 2018., Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. kodni broj UP.02.1.1.05.0279, KLASA: 112-07/18-01/1, URBROJ:2100/02-02-18-4, od 29. 08. 2018.godine  i SPORAZUMA O PARTNERSTVU U PROVEDBI PROJEKTA „ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA U OPĆINI BILJE“ između Općine Bilje, korisnika projekta i Udruženja „Baranja“, partnera provoditelja projekta,  sukladno članku 37. Statuta, Izvršni direktor Udruženja „Baranja“ (u daljnjem tekstu: Udruga) objavljuje;
 
J A V N I  P O Z I V
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu ZAŽELI-Program zapošljavanja žena u Općini Bilje - radnica za pomoć u kući Javni poziv za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u projektu   ZAŽELI-Program zapošljavanja žena u Općini Bilje iz prijavnog programa ZAŽELI za radno mjesto - radnica za pomoć u kući.
 
Program "Zaželi - Program zapošljavanja žena" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
Mjesto rada: naselja općina Bilje, Osječko-baranjska županija Broj traženih radnica: 20 (za rad u naseljima Općine Bilje, )
Vrsta zaposlenja:
• na određeno, novootvoreni poslovi
• mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Smještaj: nema smještaja
Naknada za prijevoz: bez naknade
Natječaj vrijedi od: 15.10.2018.
Natječaj vrijedi do: 24.10.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: terenski rad
Razina obrazovanja:
•Nezavršena osnovna škola
•Završena osnovna škola
•Najviše završena srednja škola 3 godine ili
•Najviše završena srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: nije uvjet
Ciljane skupine: nezaposlene punoljetne žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od
50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
Predviđeno trajanje zaposlenja: do 24 mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
 
Opis poslova:
•Obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi), briga o higijeni, nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština, pomoć pri odlasku u šetnju, pomoć u socijalnoj integraciji i obavljanje drugih svakodnevnih poslova. Svaka žena će pružati potporu i podršku za najmanje 5 krajnjih korisnika.
•Uvjeti za prijam u radni odnos:
•punoljetnost,
•da je u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
•najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje.
 
Prijavnom obrascu obvezno priložiti:
•životopis (uz obveznu naznaku kontakt telefona i vlastoručno potpisan životopis)
•presliku iskaznice (osobna ili boravišna),
•presliku dokaza o najvišoj razini obrazovanja,
•osobe bez škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
•potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave Javnog poziva)
•dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
•vlastoručno potpisana izjavu o pristanku na osposobljavanje ( obrazac 2).
 
Podnositeljice  prijave u obrascu 1 Prijava za radni odnos, obvezno označiti kojoj skupini prijaviteljica pripada te  prilaže odgovarajuću potvrdu nadležnog tijela o svom statusu. (npr. za žene s invaliditetom, rješenje o invaliditetu).
Obrazac 1 Prijava za radni odnos  i obrazac 2 Izjava o pristanku na osposobljavanje se može preuzeti u Udruženju “Baranja”, Lug, Petefi Šandora 92, svakim radnim danom od 9,00 do 15,00 sati ili na internet stranici Udruge: www.udruzenje-baranja.hr ili Općine Bilje:  www.bilje.hr
 
Napomena: izabrane kandidatkinje koje imaju završenu osnovnu školu, odnosno srednjoškolsko obrazovanje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Izabrana kandidatkinja dužna je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog poziva ne smatra se prijavljenom kandidatkinjom po pozivu.
Povjerenstvo za provedbu postupka ovog Javnog poziva pozvat će kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete na razgovor (intervju). O vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidatinje biti će obavještene putem web stranica Udruženja „Baranja“ i Općine Bilje.
Kandidatkinja koje ne  pristupe razgovoru (intervjuu) smatra će se da je povukla prijavu.
O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete podnositeljice prijava, bit će obaviještene u zakonskom roku.
Udruženje “Baranja” zadržava pravo poništenja Javnog poziva, bez posebnog objašnjenja.
 
Javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Udruženja "Baranja”  te  Općine Bilje.
Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: Udruženje “Baranja” Petefi Šandora 92 31328 Lug , najkasnije do 24.10.2018. do 13,00 sati s naznakom “ Povjerenstvu za zapošljavanja žena-ZAŽELI“.

 

EU projekti