Sl. glasnik 2001 - 2010. PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 30 Srpanj 2013 11:17
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o utvrđivanju početka mandata vijećnika
Odluka o grobljima
Odluka o osnivanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o primjeni Programa mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru
Rješenje o davanju suglasnosti na imenovanje obnašatelja dužnosti direktora KOMUS-a komunalnog uslužnog poduzeća sa p.o.
Rješenje o davanju suglasnosti za pokretanje stečajnog postupka za KOMUS komunalno uslužno poduzeće sa p.o
Statut o izmjenama Statuta Općine Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama Plana uređenja naselja Bilje
Odluka o detaljnom planu uređenja Središte
Godišnji obračun proračuna Općine Bilje za 2000. Godinu
Zaključak o prihvaćanju izviješća o obavljenoj reviziji proračuna za 2000. Godinu
Zaključak o prihvaćanju Izviješća o tijeku realizacije Proračuna Općine Bilje za 2001. Godinu
Rješenje o izmjeni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o imenovanju drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Prijedlog dopune Rješenja o imenovanju osoba ovlaštenih za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove
Rješenje o imenovanju članova školskog odbora Osnovne škole Bilje i Osnovne škole Lug
Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Grlica" Bilje
Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića "Grlica" Bilje
Suglasnost na konačni prijedlog Prostornog plana Osječko-baranjske županije Suglasnost za izdvajanje vodovoda i kanalizacije iz sastava Komus-a, s.p.o
Program mjera protupožarne zaštite na podru~ju Općine Bilje u sezoni 2001.g.
Zaključak o prijedlogu projekta za osnivanje Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra
Odluka o odbijanju zahtjeva za povećanje osnovne cijene vode
Odluka o imenovanju predsjednika i ~lanova stalnih i povremenih odbora
Odluka o općinskim porezima
Izmjena odluke o imenovanju predsjednika i članova stalnih i povremenih Odbora
Izmjene i dopune proračuna Općine Bilje za 2001.godinu
Program potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2002.g
Program održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta u 2002.godini
Odluka o određivanju naziva galeriji
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2002.godini
Program javnih potreba u športu u 2002.godini
Odluka o komunalnoj naknadi
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima
Rješenje o određivanju naziva NOVA ULICA u Bilju
Rješenje o određivanju naziva PARK GRADA ZANDVOORTA u Bilju
Rješenje o određivanju naziva ORLOV PUT u Bilju
Odluka o osnivanju Javne ustanove Hrvatsko-mađarski kulturni centar Općine Bilje
Odluka o izmjeni dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa, mačaka i divljih životinja te načinu postupanja sa psima i mačkama lutalicama na području Općine Bilje
Proračun Općine Bilje za 2002.godinu
Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Bilje za razdoblje 2002.g. do 2005.g
Prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Belom Manastiru
Ispravak Proračuna za 2002.godinu
Prijedlog izmjena i dopuna II. Proračuna za 2002.godinu
STATUT Općine Bilje
Odluka o osnivanju Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2002.godinu
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole Bilje
Imenovanje člana Općinskog poglavarstva
Odluka o provedbi izbora u mjesnim odborima
Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bilje
Odluka o priključenju na sustav opskrbe pitkom vodom u Općini Bilje
Odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Bilje
Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu na području Općine Bilje
Program izgradnje biciklističko-pješačke staze Osijek-Bilje
Program mjera protupožarne zaštite na području općine Bilje u sezoni 2002.godine
Izmjene i dopune proračuna Općine Bilje za 2002.godinu
Odluka o korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bilje
Odluka o maximumu
Odluka o imenovanju nadzornog odbora JP Vodoopskrbe Darda
Odluka o preporuci za stambeno zbrinjavanje
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bilje za period od 01.01.-30.06.2002.g
Odluka o usvajanju Sporazuma o cijeni korištenja zemljišta u vlasništvu države za 2002.g. korisnika Belja d.d
Rješenje o izglasavanju nepovjerenja predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o imenovanju predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka - nalog poglavarstvu
Rješenje o ovlasti Edenu Hrvojeviću za kontrolu dokumenata
Rješenje o izmjenama i dopunama
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o poništenju natječaja za ravnatelja HMKC Općine Bilje
Rješenje o pristupanju raspisivanju natječaja za ravnatelja HMKC Općine Bilje
Rješenje o izglasavanju nepovjerenja predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o razrješenju dužnosti donačelnika i člana poglavarstva
Rješenje o izboru donačelnika Općine Bilje
Rješenje o izboru člana poglavarstva Općine Bilje
Rješenje o razrješenju člana Mandatne komisije
Rješenje o imenovanju člana Mandatne komisije
Rješenje o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Izmjene i dopune proračuna Općine Bilje za 2002.g
Proračun Općine Bilje za 2003.g
Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja HMKC Općine Bilje
Rješenje o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Bilje za 2003
Odluka o prijenosu investitorskih prava za građenje i upravljanje za spojni cjevovod do prihvatnog centra JUPP Kopački rit o distributivne vodovodne mreže naselja Kopačevo
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Bilje za 2003. G
Program javnih potreba u kulturi Općine Bilje za 2003.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2003.g
Program javnih potreba u športu Općine Bilje u 2003.g
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Bilje u 2003.g
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i opsegu korištenja voda Biljskog jezera
Odluka o zaduživanju za kapitalne projekte izgradnje infrastrukture na području Općine Bilje
Rješenje o imenovanju ravnatelja HMKC Općine Bilje
Odluka o pridruživanju Općine Bilje kao člana za osnivanje Poduzetničke mreže zadruge za promicanje poduzetništva
Odluka o izdavanju Potvrda za nastavak obrade poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH danog u zakup
Odluka o uvidu u dokumente ili preslike zapisnika
Rješenje o prihvaćanju ostavke načelnika
Rješenje o izboru načelnika i donačelnika Općine Bilje
Rješenje o imenovanju članova Općinskog poglavarstva Općine Bilje
Statutarna odluka
Zaključak o usvajanju Izvješća Mandatne komisije
Rješenje o razrješenju Komisije za popis birača
Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača
Odluka o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bilje
Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju Vodoopskrbe d.o.o. Darda u 2002.g
Odluka o prihvaćanju Izvješća o reviziji povećanja temeljnog kapitala tvrtke Vodoopskrba d.o.o. Darda
Odluka o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala Vodoopskrbe d.o.o. Darda I
Odluka o davanju suglasnosti na povećanje temeljnog kapitala Vodoopskrbe d.o.o. Darda I
Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna
Odluka o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Bilje za 2002.g.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje javne rasvjete na području Općine Bilje
Odluka o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
Zaključak o usvajanju Izvješća komunalnog redara Općine Bilje za 2002.g
Odluka o prijenosu prava i obveza na «KOMUS» komunalno uslužno poduzeće s.p.o
Odluka o usvajanju akata:
Program mjera protupožarne zaštite na području Općine Bilje u sezoni 2003.g. i plana pojačanih mjera zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju 2003.g
Zaključak o promjenama u osobama osnivača «Poduzetničke mreže – Zadruge za promicanje poduzetništva»
Odluka o potpisivanju Sporazuma o osiguranju novčanih potraživanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s «Belje» d.d
Zaključak o uključivanju Općine Bilje u Projekt «Analize tla kao temelj gnojidbe i povećanja produktivnosti proizvodnje»
Odluka o ponavljanju postupka izbora načelnika Općine Bilje
Odluka o stavljanju van snage Rješenja Općinskog vijeća Općine Bilje o izboru načelnika i donačelnika
Odluka o stavljanju van snage Rješenja Općinskog vijeća Općine Bilje o izboru članova Poglavarstva Općine Bilje
Rješenje o razrješenju člana Mandatne komisije
Rješenje o imenovanju člana Mandatne komisije
Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za izradu projektnog zadatka za izradu grba i zastave Općine Bilje imenovanog 11.srpanja 2003
Rješenje o imenovanju članova povjerenstva za izbor grba i zastave Općine Bilje
Rješenje o razrješenju donačelnika
Rješenje o razrješenju načelnika
Zaključak o provođenju javnog glasovanja
Rješenje o izboru načelnika
Rješenje o izboru donačelnika
Rješenje o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Bilje
Odluka o odabiru zastave i grba Općine Bilje
Odluka o plaćanju troškova za priključenje na električnu energiju
Odluka o plaćanju komunalnog doprinosa
Odluka o potvrdama za proljetnu sjetvu
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bilje
Odluka o uspostavljanju suradnje između VMO Kopačevo i Kozarmisleny – Mađarska
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Bilje 01.01.2003. -30.06.2003.g
Odluka o usvajanju rebalansa proračuna za 2003.g
Zaključak o neprihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju adaptacije odmarališta «Vila Baranja» u Dramlju
Ispravka Odluke o načinu i opsegu korištenja voda Biljskog jezera
Program održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova održavanja uređenog građevinskog zemljišta u 2003.g
Ispravak Statuta Općine Bilje
Odluka o otkazu ugovora o koncesiji za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama za područje Općine Bilje
Odluka o određivanju mjesta za neškodljivo odlaganje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama zbrinutih po vlastitom pogonu Općine Bilje za obavljanje komunalne djelatnosti
Odluka o cijeni zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama zbrinutih po vlastitom pogonu Općine Bilje za obavljanje komunalne djelatnosti
Odluka o cijenama usluga vlastitog komunalnog pogona Općine Bilje za obavljanje komunalne djelatnosti za radove po članku 60 a
Izmjena pravila o načinu sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje
Odluka o iznosu za financiranje gradnje kolektora
Zaključak o nesudjelovanju u sufinanciranju sanacije odlagališta komunalnog otpada u B. Manastiru
Izmjena Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o usvajanju plana razvojnih programa
Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Proračuna 01.01.2003.g
Odluka o usvajanju Rebalansa proračuna za 2003.g
Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Bilje
Odluka o visini i broju studentskih i učeničkih stipendija za školsku/akademsku 2003/04 g
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih djelatnika tijela uprave Općine Bilje
Rješenje o izboru i imenovanju ravnatelja vrtića "Grlica" Bilje
Zaključak o pokretanju postupka osnivanja trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti
Zaključak o zamolbi OŠ Bilje za oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa
Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Odluka o donošenju Odluka i drugih akata Općinskog vijeća Općine Bilje radi osnaženja (konvalidacije)
Odluka o suglasnosti na akte HMKC Bilje
Odluka o financijskoj potpori OŠ Bilje
Odluka o dodatnom broju korisnika i visini učeničkih stipendija za školsku 2003/2004 godinu
Odluka o darovanju nekretnina, građevinskog zemljišta Republici Hrvatskoj radi provođenja poticajnih mjera za naseljavanje i razvitak Područja posebne državne skrbi
Rješenje o imenovanju Komisije za žalbe na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem natjecatelju
Rješenje o osnivanju i imenovanju člana Povjerenstva za pripremu i provođenje Javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bilje
Zaključak o prihvaćanju Povelje o međusobnoj suradnji
Odluka o usvajanju Izvješće o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2003. Godinu
Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja 01.01.2003.-31.12.2003
Zaključak o usvajanju Izvješća HMKC Bilje
Zaključak o odobrenju zaključivanja Ugovora o korištenju prostora OŠ Bilje za potrebe Dječjeg vrtića «Grlica»
Rješenje o prijeboju (kompenzaciji potraživanja Općine Bilje i OŠ Bilje)
Zaključak o odobrenju zajedničkog ulaganju Općine Bilje i OŠ Bilje u nastavno-športsku dvoranu u Bilju
Dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
ODLUKA o provedbi zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države
ODLUKA o provedbi prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bilje
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bilje
Odluka o izdavanju potvrda za jesenju sjetvu 2003. i proljetnu sjetvu 2004.g
Program trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje
Plan prioriteta u gradnji i održavanju infrastrukture na području Općine Bilje
Odluka o grbu i zastavi Općine Bilje
Odluka o usvajanju izvješća o obavljenoj reviziji proračuna Općine Bilje za 2003. g
Zaključak o oslobađanju od plaćanja dijela naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta za 2003.g
Odluka o postupku dostave i uvida vijećnika u službene materijale Općine Bilje
Plan pojačanih mjera zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju u 2004.g
Rješenje o imenovanju članova Protupožarnog stožera Općine Bilje u predžetvenom i žetvenom razdoblju za 2004.g
Izvješće o poslovanju Vodoopskrbe d.o.o. Darda
Odluka o ukidanju Vlastitog komunalnog pogona općine Bilje za obavljanje komunalne djelatnosti
Sporazum o prijenosu prava i obveza na novog Poslodavca
Odluka o raspisivanju natječaja za izbor direktora komunalno Bilje d.o.o
Odluka o davanju jamstva Komunalnom -Bilje d.o.o. za zaduženje po Programu kreditiranja obnove i razvitka infrastrukture kod HBOR-a
Rješenje o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Bilje
ODLUKA o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
Odluka o uspostavljanju suradnje između Općine Bilje-MO LUG i mjesta Kislipo iz Republike Mađarske
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna 01.01.-30.06.2004.godine
Odluka o usvajanju rebalansa proračuna za 2004.godinu
Odluka o otpisu dijela dugovanja tvrtke Danway Co d.o.o temeljem presude općinskog suda u Belom Manastiru
Odluka o otpisu dijela dugovanja Stočarsko-ratarsko-mehanizacijske udruge (SRMU) temeljem presude općinskog suda u B. Manastiru
Zaključak: Plan nabave HMKC Općine Bilje
Rješenje o razrješenju i imenovanju te povećanju broja članova Pododbora za turizam
Rješenje o razrješenju članova Pododbora za poljoprivredu
Rješenje o raspuštanju Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva
Odluka o komunalnom doprinosu Općine Bilje
Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
Dopuna Odluke o komunalnom redu
Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004.godinu
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Grlica" Bilje
Odluka o načinu, postupku i nadzoru nad obavljanjem poslova komunalnog
gospodarstva i drugih poslova koje obavlja Komunalno-Bilje d.o.o
Odluka o broju korisnika i visini stipendija Općine Bilje učenicima i studentima za školsku/akademsku 2004./05.godinu
Odluka o davanju suglasnosti za uporabu grba
Odluka o razrješenju i imenovanju direktora KOMUNALNO-BILJE d.o.o
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju cijena odvoza fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama za područje Općine Bilje, naselja Tikveš, Zlatna Greda, Kozjak i Podunavlje
Odluku o usvajanju rebalansa proračuna Općine Bilje za 2004. Godinu
Odluku o usvajanju plana nabave dugotrajne imovine za 2005.godinu, plana nabave dugotrajne imovine za 2005.-2007. godinu, plana radnih mjesta i izračuna sredstava za plaće
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. Godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture i opseg radova za 2005.g
Program javnih potreba u kulturi u 2005.g
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi na području Općine Bilje u 2005.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2005.g
Program javnih potreba u športu u 2005. Godini
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2005. Godinu
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Bilje za 2005. Godinu
Odluka o spomeničkoj renti
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće
u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada u Općini Bilje
Odluka o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima
Odluka o davanju jamstva Komunalno-Bilje d.o.o. za zaduživanje po programu obnove i razvitka komunalne infrastrukture
Odluka o usklađivanju općih i drugih akata Općine Bilje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom
Zaključak o plinofikaciji Baranje
Odluka o ispravku Odluke o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima
Odluka o dodatnom broju korisnika i visini studentskih stipendija Općine Bilje za akademsku 2004/05. Godinu
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provođenje drugog kruga javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje
Odluka o zaključivanju Društvenog ugovora o osnivanju Trgovačkog društva d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Odluka o sporazumnom raskidu ugovora
Odluka o izdavanju potvrda za obradu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje, za jesenju sjetvu 2004.g. i proljetnu sjetvu 2005.g
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na sustav opskrbe pitkom vodom u Općini Bilje
Program razvoja Poslovne (poduzetničke) zone - operativni plan
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2005.godinu - rebalans proračuna Općine za 2005.g
Izmjene i dopune plana nabave dugotrajne imovine za 2005. Godinu
Izmjene i dopune plana nabave dugotrajne imovine za 2005.- 2007. Godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005.godinu
Odluka o uporabi grba
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa Općine Bilje za 2004.g
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna 01.01.2004.-31.12.2004.g
Program trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2005.g
II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004.g
I.Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2004.g
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2004.g
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2005.g
Suglasnost na povećanje temeljnog kapitala trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Zaključak
ODLUKA o davanju suglasnosti na dopunu cjenika komunalnih usluga
Zaključak
Zaključak
RJEŠENJE o izboru članova Mandatne komisije
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije od 8. srpnja 2005.g
ODLUKA o tekstu prisege vijećnika Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o izboru članova Komisije za izbor i imenovanja
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
RJEŠENJE o izboru načelnika Općine Bilje
RJEŠENJE o izboru prvog zamjenika načelnika Općine Bilje
RJEŠENJE o izboru drugog zamjenika načelnika Općine Bilje
RJEŠENJE o izboru člana Općinskog poglavarstva
ODLUKA o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o mirovanju mandata članu Općinskog vijeća Općine Bilje
RJEŠENJE o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Bilje
RJEŠENJE o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Bilje
RJEŠENJE o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Bilje
RJEŠENJE o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o primopredaji
ZAKLJUČAK o obavljenoj reviziji proračuna Općine Bilje
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda Općine Bilje
RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pitanja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bilje
RJEŠENJE osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provođenje javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Komunalno-Bilje d.o.o
Zaključak o zakonskom zastupniku osnivača Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Zaključak o pokretanju postupka izmjene Statuta Općine Bilje
Odluka o osnivanju i izboru predsjednika i članova Odbora za statutarna i pravna pitanja
RJEŠENJE o izboru člana Općinskog poglavarstva
ODLUKU o mirovanju i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Z a k l j u č a k u povodu razmatranja Informacije o Projektu Kanalizacijski sustav u Bilju, Kopačevu i Dardi
Z a k l j u č a k o davanju suglasnosti na potpisivanje ugovora za Pod projekt Kanalizacijski sustav u Bilju, Kopačev i Dardi
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna Općine Bilje 01.01.-30.06.2005.g
2.izmjenu i dopunu Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2005. Godinu
3. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005. Godinu
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2005. godinu-rebalans proračuna
Zaključka u povodu razmatranja Šestomjesečnog izvješća (dopunjenog i proširenog), Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje i Izvješća Etno susreti 2005. prošireno i dopunjeno
Odluka o naknadama predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, vijećnika, članova radnih tijela i komisija (povjerenstava) Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o načinu rada i naknadama načelnika, donačelnika, članova Poglavarstva i radnih tijela Poglavarstva
Odluka o naknadama članova Nadzornog odbora Komunalnog-Bilje
Preporuka o visini naknada predstavnika Općine Bilje koji ostvaruju naknadu u upravnim tijelima pravnih osoba u vlasništvu, odnosno suvlasništvu Općine Bilje
Odluka o broju i visini učeničkih i studenskih stipendija za školsku/akademsku 2005/06. G
Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Grlica" Bilje
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poduzetničke mreže - Zadruge za promicanje poduzetništva
Rješenje o stavljanju van snage i o imenovanju Komisije za žalbe na odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem natjecatelju
Odluka o izmjeni i dopuni pravilnika o zakupu zemljišta na javnim površinama i utvrđivanju obveze participacije u troškovima održavanja javnih površina
Zaključak o sudjelovanju Općine Bilje u zajedničkim projektima Osječko-baranjske županije
Odluke o oslobađanju od plaćanja dijela naknade za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta za 2005.godini
Odluka o prijenosu prava vlasništva na stanovima u vlasništvu Općine Bilje u korist Republike Hrvatske radi darovanja stanova u vlasništvo braniteljima , te članovima obitelji poginulih , zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Izmjene i dopune Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića «Grlica» Bilje
Imenovanjima predsjednika i članova stalnih i povremenih Odbora Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Bilje u Nadzornom odboru Vodoopskrbe d.o.o. Darda
Odluka o prostornom planu uređenja Općine Bilje
3. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2005.g
4. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005.g
1. Izmjene i dopune programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje (za 2005.g.)
Izmjene plana nabave dugotrajne imovine za 2005
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2005.g
Odluka o usvajanju Plana nabave dugotrajne imovine za 2006. godinu, Plana nabave dugotrajne imovine za 2006.-2008. godine i Plana radnih mjesta i izračuna sredstava za plaće
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006.g.
Program održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2006.g
Program javnih potreba u kulturi u 2006.g
Program javnih potreba u zdravstvu za 2006.g
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva za 2006.g
Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi u 2006.g
Program javnih potreba u športu 2006.g
Program trošenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje za 2006.godinu
Odluka o proračuna za 2006.godinu
Odluka o izvršenju proračuna za 2006.godinu
Program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i poboljšanje komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom izgradnjom putne i kanalske mreže
Odluke o izmjeni i dopuni odluke o mjerama za korištenje poljoprivrednog zemljišta u Općini Bilje
Suglasnosti na rješenje o odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave radova za obnovu poda u velikoj dvorani doma kulture u Bilju (e-mv:7/05.)
Izmjena pravilnika o radu Komunalno-Bilje d.o.o. Bilje
Izmjene rješenja o izboru Odbora za izbor i imenovanje
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Mandatne komisije
Statuta Općine Bilje
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bilje
Izmjene i dopune Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Bilje
Rješenja o određivanju naziva parka
Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Opći uvjeti isporuke komunalne usluge opskrbe pitkom vodom na području Općine Bilje i Općine Darda
Odluka o usvajanju godišnji obračun proračuna Općine Bilje za 2005.godine
Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja u 2005.godini
Odluka o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2005.godinu
Odluka o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2005.godinu
Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2005.g.i to :
- Javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
- Javnih potreba u Športu
- Javnih potreba u pred{kolskom odgoju i naobrazbi
- Javnih potreba u kulturi
Odluka o izvršenju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2005.godinu
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006.godinu
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2006.godinu
Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež
Zaključak u povodu zamolbe Osnovne škole Bilje za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju školske športske dvorane Osnovne škole Bilje
Odluka o Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na temelju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Bilje
Odluka o korištenju prava iz programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva
Odluka o izdavanju potvrda za obradu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za jesenju sjetvu 2005.godine i proljetnu sjetvu 2006.godine
RJEŠENJE o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Bilje
Vjerodostojno tumačenje članka 17. Odluke o provedbi izbora u mjesnim
odborima("Službeni glasnik" broj: 2/02.)
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Komisije za popis birača
O D L U K U o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bilje
PRAVILA o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
OBVEZATNE upute broj 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora
OBVEZATNE upute broj 2 o broju članova vijeća mjesnih odbora i potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu
OBVEZATNE upute broj 3.o rokovima za pojedine radnje u vezi s izborima članova za vijeća mjesnih odbora
RJEŠENJE o imenovanju članova izbornih povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Plana pojačanih mjera zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju u 2006.godini zaštite
RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova stožera za protupožarnu zaštitu u predžetvenom i žetvenom razdoblju za 2006.g
Plan korištenja raspoložive teške
građevinske mehanizacije
Suglasnost na proširenje djelatnosti HMKC Općine Bilje i izmjene i dopune Statuta HMKC Općine Bilje
Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima
Odluka o povjeravanju obavljanja poslova održavanja čistoće u djelu skupljanja i odvoza komunalnog otpada za područje Općine Bilje i odlaganja komunalnog otpada, Baranjskoj čistoći d.o.o. Beli Manastir
Odluka u povodu razmatranja negativnog poslovanja Komunalnog – Bilje d.o.o
Odluka o imenovanju članova Zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Općine Bilje za razdoblje 01.01.2006.-30.06.2006.godine
2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2006.godinu
1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova Općine Bilje za 2006.godinu
2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Bilje za 20006.godinu
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u ZAKUP neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje…
Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija Općine Bilje za školsku/akademsku 2006/07.g.
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnik o radu Komunalnog-Bilje d.o.o
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbori imenovanje direktora trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Odluka o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2007.g
Odluke o Izvršenju proračuna za 2007.g.
Odluka O usvajanju plana nabave dugotrajne imovine za 2007.g., i plana nabave dugotrajne imovine za 2007.-2009.g.
Odluka o usvajanju plana radnih mjesta i izračuna sredstava za plaće u 2007.g
Odluka o usvajanju programa javnih potreba za 2007.g. i to:
a ) Programa javnih potreba u kulturi za 2007.g.
b ) Programa javnih potreba u zdravstvu za 2007.g.
c ) Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva za 2007.g.
d ) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2007.g.
e ) programa javnih potreba u športu za 2007.g
Odluka o usvajanju 3. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2006. godinu
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna plana nabave dugotrajne imovine za 2006.godinu i plana nabave dugotrajne imovine za 2006.-2008. godinu
3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006.g
Odluka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
Zaključka za imenovanje kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Osijeku
Odluka o provođenju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatsko-Mađarskog Kulturnog centra Općine Bilje
Odluka o mirovanju i verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća
Odluku o usvajanju godišnjeg obračuna proračuna Općine Bilje za 2006. godinu
Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba Općine Bilje za 2006.g. i to :
a) Programa javnih potreba u zdravstvu
b) Javnih potreba u športu
c) Javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
d) Javnih potreba u kulturi
e) Javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva na području Općine Bilje
ODLUKA o usvajanu izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje za 2006.g
Odluku o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2006. godinu
ODLUKA o usvajanu izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006.g.
ODLUKA o raspoređivanju rezultata poslovanja u 2006.g
ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu
ODLUKA o izboru najpovoljnije ponude za zakup neobrađenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje
ODLUKA o izdavanju potvrda za obradu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske na području Općine Bilje za jesenju sjetvu 2006.g. i proljetnu sjetvu 2007.g
ZAKLJUČAK o tekstu natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje
RJEŠENJE o imenovanju privremenog ravnatelja Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje
ODLUKA o radnom vremenu u ugostiteljstvu
Odluka o Izvješće o radu komunalnog redara za 2006.g. i Planu rada za 2007.g..
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju zamjenika načelnika i člana Općinskog poglavarstva i imenovanju
ISPRAVAK ODLUKE o izmjeni dopuni odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o stavljanju van snage Plana uređenja naselja Bilja
Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Bilje
Zaključak o planu zaštite od požara na području Općine Bilje
Zaključak o planu pojačanih mjera zaštite od požara u predžetvenom i žetvenom razdoblju u 2007.godini
Rješenje o osnivanju i imenovanju članova stožera za protupožarnu zaštitu u predžetvenom i žetvenom razdoblju 2007.g
Odluka o javnim priznanjima Općine Bilje
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Bilje
Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za izradu Prijedloga Plana intervencije u zaštiti okoliša za područje Općine Bilje
ZAKLJUČAK u povodu Izvješća o obavljenoj kontroli poslovanja Komunalnog poduzeća d.o.o. Bilje
za period 01.01.-31.12.2005. te 01.01.-30.06.2006 godine
ZAKLJUČKA u povodu Izvješća o obavljenom inspekcijskom nadzoru Komunalnog-Bilje d.o.o
Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedenom javnom natječaju za izbor i imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
O d l u k a o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva Komunalno - Bilje d .o. o
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Odluka o provedenom natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja HMKC Općine Bilje
Izmjene i dopuna rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje
Plan mreže predškolske ustanove na području Općine Bilje u 2007.g
Zaključak o prihvaćanju izvješća o provedenim izmjenama i dopunama društvenog ugovora o preoblikovanju Javnog poduzeća Vodoopskrba p.o. u društvo s ograničenom odgovornošću
Odluka o opozivu i razrješenju zamjenika direktora Komunalnog-Bilje d.o.o.
Odluka o izboru i imenovanju direktora Komunalnog-bilje d.o.o
Rješenje o izboru i imenovanju ravnatelja Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje
Rješenje za razrješenje člana Općinskog poglavarstva
Rješenje o izboru i imenovanju člana Općinskog poglavarstva Općine Bilje
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za utvrđivanje šteta od elementarnih nepogoda
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za pitanja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Bilje
Rešenja za razrješenje i imenovanju članova Povjerenstva za pripremu i provođenje natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu Komunalnog-Bilje d.o.o
Odluka o usvajanju Izvješća Državne revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Bilje za 2006.g
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Općine Bilje za razdoblje 01.01.2007.-30.06.2007.godine
1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova Općine Bilje za 2007.godinu
1. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Bilje za 20007.godinu
1.izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2007.godinu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih djelatnika tijela uprave Općine Bilje
Odluke o broju korisnika i visini stipendija Općine Bilje učenicima i studentima za kolsku/akademsku 2007/08.godinu
Zaključak o usvajanju financijskog izvješća Dječjeg vrtića Grlica za 2006.g.,
Zaključak o izvješća o radu Dječjeg vrtića Grlica za 2006.godine
Rješenja za imenovanje ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje
Rješenje za razrješenje i imenovanje člana Nadzornog odbora Komunalno-Bilje d.o.o.
Odluka o prijedlogu za pristupanje Turističkoj zajednici Baranja
Odluke o dodjeli jednokratne potpore poljoprivrednicima
AKTI OPĆINSKOGPOGLAVARSTVA
Odluka o zabrani nomadske ispaše ovaca i koza
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Z A K L J U Č A K o usvajanju izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće mađarske nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
R J E Š E N J E o izboru predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru zamjenika predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje
ZAKLJUČAK o utvrđivanju kandidat za člana Savjeta za nacionalne manjine iz redova Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova srpske komisije
Z A K L J U Č A K o usvajanju izvješća Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
R J E Š E N J E o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
ZAKLJUČAK o utvrđivanju kandidat za člana Savjeta za nacionalne manjine iz redova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2007.g
Odluka o izmjenama i dopuna :
a ) Plana nabave dugotrajne imovine za 2007.godinu
b ) Plana nabave dugotrajne imovine za 2007.-2009.g
2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007.g
2. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2007.g
Odluka o usvajanju izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje za 2007.g
Odluka o usvajanju Plana radnih mjesta i izračuna sredstava za plaće u 2008.g
Odluka o usvajanju Programa javnih potreba Općine Bilje
a ) Program javnih potreba u kulturi za 2008.g
b ) Program javnih potreba u zdravstvu za 2008.g.
c ) Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva za 2008.g
d) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2008.g
e ) Program javnih potreba u športu za 2008.g radova za 2008.g
Program trošenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje za 2008.g.
Odluka o usvajanju Plan nabave dugotrajne imovine za 2008.g., i Plana nabave dugotrajne imovine za 2008.-2010.g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.g.
Program održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2008.g.
Odluka o Izvršenju proračuna za 2008.g.
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2008.g.
RJEŠENJE u svezi naplate dugovanja prema proračunu Općine Bilje
Odluka o usvajanju izvješće o poslovanju Komunalnog-Bilje d.o.o. u 2006.g.i uporabu dobiti Komunalno –Bilje d.o.o. za poslovnu 2006.g
ODLUKA o usvajanju godišnjeg obračuna Općine Bilje za 2007.g.
ODLUKA o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2007.g.i to:
a )Programa javnih potreba u zdravstvu
b )Javnih potreba u športu
c )Javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
d )Javnih potreba u kulturi
e )Javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva na području Općine Bilje
ODLUKA o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje za 2007.g
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2007. Godinu
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
ODLUKA o raspoređivanju rezultata poslovanja 2007. Godini
ODLUKA o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti
ODLUKA o osnivanju općinskog savjeta mladih Općine Bilje
ZAKLJUČAK o donošenju Programa aktivnosti i mjera u cilju zaštite i održavanja spomenika prirode - travnjačke površine na biljskom groblju za razdoblje od 2008. - 2012. godine…
ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje
a) ZAKLJUČAK o izvješću Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2007.g
b ) ZAKLJUČAK o programu rada Hrvatsko- Mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2008.g.
c ) ZAKLJUČAK o financijskom planu Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2008.g
ODLUKA o izvješću o radu komunalnih redara za 2007.g. i Planu i Programu rada komunalnih redara za 2008.g
a ) ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2007.g
b) ZAKLJUČAK o donošenju Plana gospodarenja otpadom u općini Bilje za razdoblje 2008.-2015
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti HEP – PLIN d.o.o. Osijek za izgradnju i održavanje građevine Distribucijski plinovod u Bilju i sklapanje ugovora o ustanovljavanju prava služnosti građenja i održavanja distribucijskog plinovoda za naselje Bilje
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na cijene usluga i radova Komunalnog –Bilje d.o.o
ZAKLJUČAK o sufinanciranju učeničkih mjesečnih karata Panturista d.d
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje
O D L U K A o prenošenju ustrojavanja i obavljanja geodetskih poslova za područje Općine Bilje
ZAKLJUČAK o izdavanju potvrda za obradu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje, za jesenju sjetvu 2007.g i proljetnu sjetvu 2008.g
ZAKLJUČAK o Izvješću Uprave Komunalnog-Bilje d.o.o. u svezi poreza na dodanu vrijednost za projekte sustava odvodnje Južna Baranja
SLUŽBENI GLASNIK br. 2, 30.05.2008.
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge općina i gradova Slavonije i Baranje koje imaju minsko-sumnjivi prostor
Zaključak o pokretanju postupka izrade Nacrta Procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja Općine Bilje
Rješenje o osnivanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Bilje i imenovanje članova navedenog stožera
Odluka o izmjeni i dopuni „Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Bilje
Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za RH u 2008.g. za Općinu Bilje u predžetvenom i žetvenom razdoblju
Plan mreže predškolskih ustanova na području Općine Bilje
Rješenje o imenovanju stručnog suradnika Odbora za poljoprivredu Općine Bilje
Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbore članova Savjeta mladih Općine Bilje
Mišljenje na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
Odluka o komunalnom redu Općine Bilje
Odluka o usvajanju izvješća o poslovanju tvrtke Komunalno- Bilje d.o.o. u 2007.g. i uporabi dobiti Komunalno- Bilje d.o.o. za 2007.g
Ispravak odluke o osnivanju Općinskog savjeta mladih Općine Bilje
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Bilje
Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Bilje u 2008. godini
RJEŠENJE o određivanju naziva
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja (DPU) „Središte“ u Bilju
Odluka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Bilje za 2007.g
Mišljenje o Prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana Osječko-baranjske županije
Odluka o usvajanju izvršenja proračuna Općine Bilje za razdoblje 01.01.2008.- 30.06.2008.g.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
1.izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova u 2008.g
1 . izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.g.
I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2008.g.
Odluka o otvaranju žiro-računa za posebne namjene za prikupljanje sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi
Zaključak o imovinsko-pravnim pitanjima obnove stanova u Bilju
Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2008/9. godinu
Zamolba VMO Bilje za uporabu grba Općine Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima
OBJAVA JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA„ SREDIŠTE “ BILJE
Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi za 2008.g.
Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2008.g
Izmjene i dopune programa javnih potreba u športu za 2008.g.
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2008.godinu
Izmjene i dopune Plana nabave dugotrajne imovine za 2008.-2010.g
2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.g
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2008.g.
Program javnih potreba u kulturi za 2009.g.
Program javnih potreba u zdravstvu za 2009.g.
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva za 2009.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2009.g.
Program javnih potreba u športu za 2009.g
Plan nabave dugotrajne imovine za 2009.g.,
Plan nabave dugotrajne imovine za 2009.-2010.g
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009.g
Program održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2009.g.
Odluka o usvajanju plana radnih mjesta i izračuna sredstava za plaće u 2009.g
Program sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja i druge poticajne mjerne usmjerene unapređivanju poljoprivredne proizvodnje
Odluka o usvajanju Programa trošenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Bilje za 2009.g
Odluka o Izvršenju proračuna za 2009.g.
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2009.g
Izvješće o stanju u prostoru za područje Općine Bilje (2009-2012)
Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo na području Općine Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Komunalno-Bilje d.o.o.
Rješenje o određivanju naziva ulica
Zaključak o Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje u 2008.g
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2009.g
Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o suradnji na projektu realizacije izgradnje i puštanja u pogon „Regionalnog sustava odvodnje JUŽNA BARANJA“
Odluka o donošenju izmjena i dopuna DPU ''Središte'' Bilje
ODLUKA o usvajanju godišnjeg obračuna Općine Bilje za 2008.godinu,
ODLUKA o raspoređivanju rezultata poslovanja 2008. Godinu,
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008.godinu,
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i opsega radova za 2008. Godinu,
ODLUKA o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2008.g.i to:
a ) Program javnih potreba u zdravstvu,
b) b) Program javnih potreba u športu ,
c) Program Javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi ,
d ) Program javnih potreba u kulturi,
e ) Program javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva na području Općine Bilje ,
ODLUKA o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje za 2008.godinu,
ODLUKA o usvajanju izvješća o planu gospodarenja otpadom na području Općine Bilje za 2008.godinu,
ODLUKA o izvješću o radu komunalnih redara za 2008.g. i Planu i Programu rada komunalnih redara za 2009.g,
Odluka o Izmjena i dopuna odluke o komunalnoj naknadi,
Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti Komunalnom-Bilje d.o.o,
Odluka o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog – Bilje d.o.o,
Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalnog-Bilje d.o.o,
Zaključak o cjenika dimnjačarskih usluga Komunalno-Bilje d.o.o,
Zaključak izmjena i dopuna Zaključka o cjeniku radova i usluga Komunalno- Bilje d.o.o,
Odluka o načinu i opsegu korištenja voda Stare Drave Bilje,
ZAKLJUČAK o financijskom izvješću Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2008.g,
ZAKLJUČAK o programu rada Hrvatsko - Mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2009.g,
ZAKLJUČAK o financijskom planu Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2009.g
Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o izboru i imenovanju ravnatelja HMKC Općine Bilje,
Plan intervencija u zaštiti okoliša za Općinu Bilje
Rješenje o osnivanju i imenovanju Mandatnog povjerenstva,
Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva,
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za izbor i imenovanje,
Rješenje o izboru predsjednika općinskog vijeća Općine Bilje,
Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatnog povjerenstva,
Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje,
Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje,
Rješenje o osnivanju i izboru članova Odbora za statutarna i pravna pitanja,
Zaključak o pokretanju postupka izmjene statuta Općine Bilje ,
Zaključak o pokretanju postupka izmjena Poslovnika Općinskog vijeća ,
Rješenje o osnivanju i imenovanju članova povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ,
Zaključak o zakonskom zastupniku osnivača Trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o,
Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o,
Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o. Darda,
Odluka o izmjeni o dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih djelatnika tijela uprave Općine Bilje,
Odluka o javnoj nabavi usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije i dogradnje Doma kulture u Bilju,
Rješenje o plaćanju –Osijek koteksu d.d za radove na rekonstrukciji Vukovarske ulice u Bilju,
Rješenje o plaćanju Gradnji d.o.o.za izgradnju prometnih površina i oborinske odvodnje u poduzetničkoj zoni Bilje
Statut Općine Bilje,
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bilje,
Odluka o naknadi zamjeniku načelnika,
Odluke o koordinatoru poslova i aktivnosti za potrebe načelnice i predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje,
Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o.u povodu ostavke člana,
Odluka o opozivu i razrješenju direktora Komunalno-Bilje d.o.o,
Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o,
Odluke o osnivanju i imenovanju članova Odbora za pripremu, izradu i provođenje Strategije razvoja Općine Bilje
ZAKLJUČAK o prihvaćanju darovanja i odricanju potraživanja prema Republici Hrvatskoj u visini vrijednosti darovanih nekretnina za potrebe izgradnje dječjeg vrtića u Bilju
RJEŠENJE O PLAĆANJU Hep- Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK - priključenje posebne zone na elektroenergetsku mreže (Poduzetnička zona Sjever Bilje
RJEŠENJE o plaćanje Gradatinu d.o.o. (isporuka kontejnera Gama 2m3)
Zaključak o Izvješću načelnice o radu za period 02.06-30.06.2009.g
Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2009.g
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o povjeravanju obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti Komunalnom-Bilje d.o.o.
Odluka o nastavku prodaje građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje
Rješenje o potpisivanju ugovora br.133/09. o zajedničkom ulaganju u izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Lugu .
Rješenje o plaćanju Gradnji d.o.o. Osijek za gradnju prometnih površina i oborinske odvodnje u poduzetničkoj zoni u Bilju.
ODLUKA o imenovanju Stožera zaštite i spašavanje Općine Bilje
ZAKLJUČAK o potpori načelnici za pripremu provođenja Projekta uređenja centra naselja Bilje
Zaključak o Izvješću Mandatnog povjerenstva
ODLUKA o javnoj nabavi radova na izgradnji vodovodne mreže u Savskoj ulici u Bilju
ODLUKA o javnoj nabavi radova na izgradnji vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Bilju u Vinogradskoj ulici, Ritskoj ulici i Ulici sportova - I faza
ODLUKA o javnoj nabavi radova na izgradnji javne rasvjete u Kopačevu – II faza
ODLUKA o javnoj nabavi i sklapanju ugovora o uslugama pravne pomoći i zastupanja
RJEŠENJE o plaćanju STRIBOR opremi d.o.o. za izgradnju dječjeg igrališta u Zagrebačkoj ulici u Bilju
RJEŠENJE o plaćanju Osijek – koteksu d.o.o. , plaćanje po okončanoj situaciji u Vukovarskoj ulici u Bilju
ZAKLJUČAK o analizi sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje
ODLUKA o imenovanju članova zapovjedništva civilne zaštite
Odluka o donošenju Pravilnika o zaštiti od požara
ODLUKA o donošenju Pravilnika o zaštiti na radu
RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje
II. izmjene i dopune Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima
Odluka o broju i visini učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2009/10.g
Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
Izmjene i dopune RJEŠENJA o potpisivanju ugovora br.133/09 o zajedničkom ulaganju u izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Lugu
Rješenje o plaćanju za sufinanciranje izgradnje kolektora Bilje- Darda s crpnim stanicama „Mece“ i „Bilje 2“ u dionici od prekidnog okna u naselju Mece u Beljskoj ulici do crpne stanice „Bilje 1“ (EVV-2/07), u okviru sustava odvodnje Južna Baranja
Suglasnost za sklapanje kupoprodajnih ugovora sa Rumberger Franjom iz Bilja H. Branitelja 1 i Kovač Krešimirom iz Bilja , J. Kozarca 21. radi provođenja realizacije Programa uređenja Centar 1. Bilje
Zaključak o dostavi pisma namjere Hrvatskim šumama d.o.o. Upravi šuma Podružnica Osijek za otkup nekretnine označene kao k.č.br. 806/1 i 806/3 u z.k.ul. 1204 k.o. Bilje, u Bilju, P. Šandora 2 („Velika kuća „)
Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Bilje od 25. studenog 2005.g
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2009.g
Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010.g
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.g
Program trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2010.g
Odluka o programima javnih potreba Općine Bilje za 2010.g.
Programa javnih potreba u kulturi za 2010.g
Program javnih potreba u športu za 2010.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2010.g
Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2010.g.
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2010.g.
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2010.g. i projekcije za 2011.g. i 2012.g
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2010.g
Mišljenje o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
AKTI NAČELNICE
Plan prijema u službu za 2010 godini,
OPRAVILNIK o zakupu javnih površina.
Odluka o usvajanju plana razvojnih programa za razdoblje od 2010. -2012
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009.g
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009.g..
Odluka o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja Općine Bilje (PPUO)
Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u Općini Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i drugim primanjima dužnosnika i drugih djelatnika tijela uprave Općine Bilje
Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2010.g.
Rješenje o stavljanju van snage rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o izboru i imenovanju ravnatelja Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra Općine Bilje.
Rješenje o isplati sredstava za dar umirovljenicima za Uskrs 2010.g.
Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Općine Bilje za 2010.g.
AKT NAČELNICE
ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u poračunu Općine Bilje za 2010. Godinu
Izvješće Načelnice Općine Bilje za razdoblje srpanj-prosinac 2009.g
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2009.
Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2009.g.
Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Bilje
Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja u 2009.g.
Odluka o određivanju svojstva javnog dobra
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje
Izmjene i dopune Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Bilje
Odluka o javnoj nabavi usluge Izrada Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine (PPUO) Bilje
Odluka o Izvješću o radu komunalnog redara za 2009.g. i Prijedlogu plana i programa rada za 2010.g
Odluka o nabavi vozila za zbrinjavanje fekalnih voda na području Općine Bilje.
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2009.
ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o koordinatoru poslova i aktivnosti za potrebe načelnice i predsjednika Općinskog vijeće Općine Bilje
PRIJEDLOG ODLUKE o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za koordinaciju aktivnosti Predsjednika, Općinskog vijeća i tijela Općine Bilje
RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o potpisivanju ugovora
RJEŠENJE o isplati sredstava za dar umirovljenicima
AKTI NAČELNICE
Zaključak o Planu operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH za područje Općine Bilje u 2010.g.
PLAN POZIVANJA Općinskog stožera zaštite i spašavanja
AKT STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Plan rada stožera zaštite i spašavanja općine bilje za 2010.g
Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Bilje i imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Bilje
Rješenja o osnivanju povjerenstva za popis birača
Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Belom Manastiru
Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i izboru predsjednika i članova odbora za statutarna i pravna pitanja.
Odluka o korištenju prava iz Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje
OBVEZATNE UPUTE broj 1 o obrascima za kandidiranje i provedbu izbora za članove vijećamjesnih odbora
OBVEZATNE UPUTE broj 2 o broju članova vijeća mjesnih odbora i potrebnom broju birača koji podržavaju nezavisnu listu
OBVEZATNE UPUTE broj 3 o rokovima za pojedine radnje u vezi s izborima članova za vijeća mjenih odbora
AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
ZAKLJUČAK o prekidu postupka kupoprodaje između KOMUNANO-BILJE d.o.o. i Općine Bilje po Natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u PZ „Sjever“ Bilje i isplata cjelokupnog iznosa od 49.650,00 kuna koji je isplaćen od strane KOMUNALNO-Bilje d.o.o
ZAKLJUČAK o raskidu Predugovora ugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje sa:
a ) OBRT-HIT
b ) Speranca d.o.o.
c ) VIF Stolarija d.o.o.
d) Zdenko d.o.o.
e) BILJE – PROMET (Ilija d.o.o.).
Zaključak o obustavi Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje
Zaključak o raspisivanju Otvorenog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
Odluka o sklapanju ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u Komunalno-Bilje d.o.o
Zaključak o sklapanju Dodatka Predugovoru ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje – BZ AGRO-DOM
AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BILJE
ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOPAČEVO
ZBIRNU LISTUZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA VARDARAC
ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUG
ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOZJAK
IZBORNE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNOG ODBORA BILJE PREDLAGATELJA :
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB
Odluka o usvajanju Računa dobiti i gubitaka te Bilance Komunalnog- Bilje d.o.o. za 2009.g
Odluka o vrijednosnom usklađenju i otpisu na kontima u knjigovodstvu Komunalnog – Bilje d.o.o
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu obavljanja komunalne djelatnosti na području Općine Bilje
Odluka o javnoj nabavi usluge deratizacije na području Općine Bilje
ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Kneževi Vinogradi na uknjižbu prava vlasništva
ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Draž na uknjižbu prava vlasništva
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na održavanju i sanaciji Doma kulture u Kopačevu
Rješenje o imenovanju predstavnika Općine Bilje u Skupštini TD „Baranjska čistoća „ d.o.o
Zaključak o financijskom izvješću Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2009.g
Zaključak o potpisivanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Bilje i Općine Pitomača
Program uređenja ruralnog prostora kroz izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture koja je u funkciji poljoprivredne proizvodnje i poboljšavanja komunikacijskih veza sela i zaseoka popravkom i izgradnjom putne i kanalske mreže
Izmjene i dopune programa sufinanciranja umjetnog osjemenjivanja i druge poticajne mjere usmjerene unapređivanju poljoprivredne proizvodnje
ODLUKA o provođenju postupka javne nabave pregovaračkim postupkom bez prethodne objave velike vrijednosti sa Gradnjom d.o.o. za izvođenje dodatnih nepredviđenih radova javne rasvjete, telekomunikacije, nužnog dijela fekalne kanalizacije, krajobraznog uređenja i ostalih radova nužnih za dovršenje Poslovne zone „ Sjever“ Bilje
Odluka o imenovanju članova proširenog Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova VMO Općine Bilje
AKTI NAČELNICE:
P L A N stručne izobrazbe i usavršavanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje za 2010. Godinu
ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA BILJE
ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOPAČEVO
ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA VARDARAC
ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA LUG
ODLUKA O OBJAVI REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA KOZJAK
AKTI NAČELNICE:
Objava javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Bilja
STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE BILJE
Odluka o plaćama i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa
Odluka o naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa
Odluka o davanju suglasnosti Općini Petlovac na uknjižbu prava vlasništva
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području općine bilje za 2010. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Zaključak o sklapanju sporazuma
AKTI NAČELNICE
Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje
Zaključak o Sporazumu o uređivanju međusobnih odnosa pri izgradnji građevine DOM KULTURE u Lugu
Odluka o nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju Doma kulture Lug
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte“ Bilje
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na rekonstrukciji raskrižja županijskih cesta Ž4257 i Ž404 u Bilju i prilazne nerazvrstane cestu Crkvenoj ulici u Bilju
Zaključak o potpisivanju Sporazuma o suinvestitorstvu projekta rekonstrukcije raskrižja županijskih cesta Ž4257 i Ž4042 te prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju sa Upravom za cesteOsječko-baranjske županije
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova i financijskih sredstava za izgradnju dječjeg vrtića u Bilju zaduživanjem kod izvođača radova
Zaključak o dopuni teksta natječaja i natječajne dokumentacije za otvoreni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever “ Općine Bilje
Zaključak o preuzimanju obveza po Sporazumu o uređivanju međusobnih odnosa na projektu realizacije, izgradnje i korištenja „ Regionalnog sustava odvodnje JUŽNA BARANJA „ od dana 15. srpnja 2010. godine
Odluka o namjeni dijela k.č.br. 442/1 u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje za izgradnju reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom, reciklažnog dvorišta za građevni otpad i rasadnika
Odluka o lokaciji reciklažnog dvorišta za odvojeno prikupljanje otpada u gospodarenju komunalnim otpadom i reciklažnog dvorišta za građevni otpad na području Općine Bilje
Izvješće o izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje
Zaključak u povodu prestanka mirovanja mandata vijećnika Srećka Tatarevića
Izvješće načelnice za period 01.06.-30.06.2010.g
Odluka o usvajanju Izvješća Državne revizije o obavljenom uvidu u proračun i Financijsko izvještaje Općine Bilje za 2009.g
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.-01. – 30.06.2010.g
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Komunalno – Bilje d.o.o
Odluka o provođenju postupka javnog prikupljanja ponuda za odabir nositelja projekta Ribarska kuća –Kopačevo
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Bilje
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bilje
odluke o davanju suglasnosti Općini Draž na uknjižbu prava vlasništva
Odluka o javnoj nabavi usluge sanacije divljeg odlagališta komunalnog otpada na području Općine Bilje
Odluke o potpisivanju Ugovora o zajedničkom financiranju kupnje komunalne opreme za sakupljanje komunalnog otpada na području Općine Bilje
Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilje
AKTI NAČELNICE
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području općine bilje za 2010. godinu
Ažurirano: Utorak, 05 Svibanj 2015 09:19
 

EU projekti