PDF Ispis E-mail
 
 

SLUŽBENI GLASNIK br.14 od 28.12.2017. godine 
2. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2017 godinu i  projekcija 2018. i 2019. godine
2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2017.g
2. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2017. g
2. izmjena Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017.g
2. izmjena Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva  Općine Bilje za 2017.g
2. izmjene i dopune programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2017.g
2. izmjena odluke o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2017. godinu
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna  Proračuna Općine Bilje za 2017. i  projekcije za  2018. i  2019.g.
Odluka o usvajanju Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.g.
Program javnih potreba u kulturi za 2018.g
Program javnih potreba u sportu za 2018.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2018.g
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2018.g
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2018.g
Odluka o usvajanju Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2018.g
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.g
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g
Program o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2018.g
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Bilje za 2018. godine
Odluka o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020.godinu
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave kupnja opreme za organizaciju manifestacija
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave usluga organizacije manifestacija
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave usluga promocije, vidljivosti i komunikacija
Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave usluge upravljanja projektom
Zaključak o Programu rada društva Komunalno-Bilje d.o.o. za 2018.g.za djelatnosti koje se financiraju iz Proračuna Općine Bilje
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj -prosinac 2018.g
Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2018.-2020.godine
Zaključak o donošenju procjene rizika od velikih nesreća na području Općine Bilje
Odluka o razrješenju privremenog upravitelja Komunalno-Bilje d.o.o.
Odluka o imenovanju direktora Komunalno-Bilje d.o.o
Odluka o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2018.g

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
ODLUKU o imenovanju povjerenika  civilne zaštite Općine Bilje i njihovih zamjenika

SLUŽBENI GLASNIK br.13 od 12.12.2017. godine
Zaključak o izvješću o radu Dječjeg vrtića „Grlica“ za 2016/2017.g
Odluka o Planu i programu rada Dječjeg vrtića „Grlica“ za 2017/2018. g
Odluka o lokalnim porezima Općine Bilje
Odluka o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta, te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u Općini Bilje
Odluka o isplati dara umirovljenicima povodom Božića
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2017. g
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bilje
Odluka o pokretanju postupka jednostavne nabave za radove  na izgradnji  vodovoda – Vinogradska ulica u Bilju
Odluka o provođenju postupka  jednostavne nabave za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju Doma kulture u Bilju  
Zaključak o podmirenju troškova tekućeg održavanja- sanaciji javnih površina u Kopačevu (nakon postavljanja kanalizacije
Odluka o jednostavnoj nabavi za kupovinu osobnog automobila
Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave za izradu Karte optimalne namjene zemljišta za uzgoj začinske paprike na području Općine Bilje
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA :
Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Vodoopskrba d.o.o. Darda
Odluka o opozivu, razrješenju i imenovanju člana - Skupština trgovačkog društva „Baranjska čistoće „ d.o.o. Beli Manastir
Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Bilje
Pravilnik o stipendiranju studenata slabijeg imovnog stanja

SLUŽBENI GLASNIK br.12 od 22.11.2017. godine
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Pravilnik o financiranju udruga Proračuna Općine Bilje
Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2018. godini
GODIŠNJI PLAN raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2018. godini iz proračuna Općine Bilje
Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Bilje za 2018. godinu
 
SLUŽBENI GLASNIK br.11 od 08.11.2017. godine

Poslovnik o radu stožera civilne zaštite općine Bilje
Plan rada zimske službe općine Bilje za razdoblje 2017-2018. god

SLUŽBENI GLASNIK 10 od 25.10.2017.godine
Izvješće o radu Općinskog načelnika za period siječanj-lipanj 2017.g
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Bilje za period 01.01.2017. do 30.06.2017. godine
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2017. i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2017. godini
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2017. godini
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Bilje u 2017. godini
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2017. godinu
1.Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
1.izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
Odluka o usvajanju 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno - Bilje d.o.o
Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima
Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2017/2018
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta “Kreditiranje obrtnih sredstava“ «Službeni glasnik» Općine Bilje, broj 4/16 )
Odluka o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta Osječko-baranjske županije “Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa
Odluka o suglasnosti za uporabu grba Općine Bilje
Odluka o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek
Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća

SLUŽBENI GLASNIK br. 9 od 05.09.2017. godine

Odluka o opozivu i razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o izboru i imenovanju predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje
Zaključak o zakonskom zastupniku osnivača Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Odluka o osnivanju i izboru članova  Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
Program bespovratnih potpora u poljoprivredi Općine Bilje za  2017. godinu
Odluka o ukidanju statusa općeg dobra- javnog dobra u općoj uporabi na dijelu nerazvrstane ceste
Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Bilje
 
Odluku o izmjeni i dopuni ODLUKE o utvrđivanju početne vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine BILJE
ZAKLJUČAK o imenovanju Povjerenstva za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilje
AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja za provođenje  izbora za općinskog načelnika Općine Bilje i članove općinskog vijeća Općine Bilje  održanim 21. Svibnja 2017.g
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
ODLUKA o utvrđivanju početne vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine BILJE
ODLUKA o izboru  Mandatne komisije
IZVJEŠĆE mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Bilje
ODLUKAoizboruKomisije  zaizboriimenovanje
ODLUKA o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o izboru Prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o izboru Drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
AKTI OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Bilje:
Rezultati izbora za zamjenika općinskog načelnika Općine Bilje iz reda pripadnika Mađarske nacionalne manjine
Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Bilje
AKTI  OPĆINSKOG NAČELNIKA  OPĆINE BILJE 
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2017. godine 
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara 
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje u 2017. godini 
Zaključak 
ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilje
Zaključak o davanju suglasnosti na Plana upisa u Dječjem vrtiću Grlica Bilje  za pedagošku godinu 2015/16.g. 
Odluka  o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno - Bilje d.o.o. o poslovanju društva u  2016.g. 
Odluka  o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru   poslovanja društva Komunalno  – Bilje d.o.o. za 2016.g. 
Odluka  o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o. 
Odluka  o raspodjeli dobiti  trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o. za 2016. godinu 
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u VI. KRUGU natječaja  za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju 
Odluka o  1. izmjenama  i dopunama Programa  trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje  za 2017. godinu 
Odluka o izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave usluge deratizacije i dezinsekcije za razdoblje 2017-2018 (OS 1/17) 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera u Bilju (NMV 4/17) 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji dječjeg vrtića u Kopačevu (NMV 2/17) 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na nastavku izgradnje zgrade Doma kulture u Lugu (NMV 1/17) 
Odluka  o provođenju otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave radova na izgradnji ceste u ulici Ivana Mažuranića u Bilju (NMV 3/17) 
Odluka- u povodu obilježavanja obljetnica braka 
Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja 
IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Bilje za period srpanj - prosinac 2016. godine
a ) PRIJEDLOG odluke o usvajanju izvršenja Programa trošenja sredstava  od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2016.g.
 b) IZVJEŠĆE o izvršenju programa održavanja  komunalne infrastrukture u 2016.g.
 c ) IZVJEŠĆE o izvršenju programa  gradnje   komunalne infrastrukture u 2016.g.
 d ) PRIJEDLOG odluke o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u 2016.g.
            i to:
- javnih potreba u zdravstvu
- javnih potreba u športu
- javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
- javnih potreba u kulturi
- javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva
PRIJEDLOG odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu
PRIJEDLOG odluku o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2016. godinu
PRIJEDLOG odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u V. KRUGU natječaja  za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ u Bilju
PRIJEDLOG  zaključka o  promijeni naslova Projektne dokumentacije i zaključivanju dodatka Predugovora  o kupoprodaji građevinskog zemljištau Poslovnoj zoni ''Sjever'' Bilje ( kupac Sibaris d.o.o.)
a ) PRIJEDLOG zaključka o raskidu  Predugovora  o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (kupac PRETIUM d.o.o)
b ) PRIJEDLOG zaključka o Pismu namjere Bit Energy d.o.o. Ulica Jablanova 5, Osijek, za kupovinu građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje
a) PRIJEDLOG  zaključka o stavljanju van snage Zaključka o Nacrtu  odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek (KLASA:325-01/14-01/1, URBROJ: 2100/02-01-16-16)  od 18. travnja 2016. godine
b ) PRIJEDLOG zaključka u povodu razmatranja Nacrta odluke  o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek
PRIJEDLOG odluke o izradi  Strateškog  razvojnog programa  Općine Bilje
a ) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Izgradnja Dječjeg vrtića u Kopačevu)
b ) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija mrtvačnice i gradnja parkirališta za potrebe groblja u naselju Bilje)
c) PRIJEDLOG odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja u sportske građevine u naselju Bilje
PRIJEDLOG odluke o prihvaćanju ponude za otkup dijela zemljišta označenog kao  kč.br. 1182 i 1183 u k.o. Bilje
a) PRIJEDLOG izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2016.g.
 b) PRIJEDLOG zaključka o  prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Bilje u 2016.g.
 c ) PRIJEDLOG odluke o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada
 d ) PRIJEDLOG odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada
PRIJEDLOG odluke o  isplati dara   umirovljenicima
PRIJEDLOG Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje s financijskim učincima  za trogodišnje razdoblje 2017.-2019. godine
IZVJEŠĆA o radu komunalnog redara za 2016. godinu i prijedlogPlana i programa rada za 2017. godinu
PRIJEDLOG Programa o izmjena i dopuna Programa o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2017.g.
PRIJEDLOG Plana  izmjena i dopuna Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Bilje. 
ATI NAČELNIKA OPĆINE BILJE
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2016. godinu
Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2016. godini 
AKTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE BILJE
Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2017. godinu 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BILJE
Plan upravljanja imovinom Općine Bilje za 2017.g
Plan prijma u službu za 2017. godinu
Plan savjetovanja s javnošću u 2017.g.
Odluka o utvrđivanju početne vrijednosti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Bilje 
1. a)  Prijedlog Zaključka  o  izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica  za pedagošku godinu    2015/2016
b) Prijedlog Odluke o Godišnjem  planu i  programu  rada   Dječjeg vrtića Grlica  za pedagošku godinu 2016/2017.2.
a) Prijedlog 1. izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Bilje  za 2016. godinu i projekcija 2017. i 2018. godineb) Prijedlog  1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2016. godinic) Prijedlog 1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u  predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2016. godinid) Prijedlog 1. izmjene i dopune programa  trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta  vlasništvu države na području Općine Bilje za 2016. godinue) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2016. godinu  f) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne   infrastrukture za  2016.  godinu 3. Prijedlog odluke o usvajanju 1. izmjena i dopuna  proračuna Općine Bilje Za 2016. i  projekcije za 2017. i  2018. godinu 4. Prijedlozi  odluka o usvajanju planova i programa  i to : 5. Prijedlog odluke o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 6. Prijedlog odluke o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2017. godini: - Program javnih potreba u kulturi za 2017.g. - Program javnih potreba u sportu za 2017.g. - Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2017.g. - Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2017.g. - Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2017.g. 7. Prijedlog odluke o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2017. godinu 8. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 9. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu 10.Prijedlog programa o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2017.g.11.Prijedlog zaključka o Programu rada  društva Komunalno-Bilje d.o.o. za 2017.g.za djelatnosti koje se financiraju iz proračuna Općine Bilje 12.Prijedlog odluke o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2017. godinu 13.Prijedlog odluke o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 14.Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom  vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj  - prosinac 2017. godine. 15.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi a) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Izgradnja ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije ZNG RH i J.J. Strossmayera)b) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020  (Rekonstrukcija Doma kulture u Vardarcu)c) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija Doma kulture u Kopačevu)d) Prijedlog odluke o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 (Rekonstrukcija i dogradnja Doma kulture u Bilju)16.Prijedlog Odlukeo proglašenju Čingi-lingi čarde zaštićenim nematerijalnim kulturnim dobrom  od lokalnog značaja17.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Belju d.d. za isplatu preplaćenih sredstava18.Prijedlog  Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2016. godineAKTI NAČELNIKA :Plan zimske službe 2016/20171. izmjene i dopune Plana nabave  Općine Bilje za 2016.g
Odluka o prostornom planu uređenja općine bilje( pročišćeni tekst) 
Odluka o suglasnosti na provedbu ulaganja na području Općine Bilje (Izgradnja ceste u ul, Ivana Mažuranića u Bilju) unutar Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2016/2017.godinu („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj 6/16 )
Ispravak odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje
Godišnji plan raspisivanja natječaja  i javnih poziva financiranja udruga u 2017. iz proračuna Općine Bilje
Odluka  o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2017. godini
Izvješće o radu načelnika Općine Biljeza period siječanj - lipanj 2016 godinePrijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2016.godine.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje     a ) Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2016/17. godinub) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu  stipendija studentima   za akademsku 2016/17.godinuPrijedlog Odluke o dodjeli dara umirovljenicima- u povodu Božičnih blagdana 2016.g.Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine BiljePrijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Bilje za razdoblje od 2016. – 2021. g.Prijedlog Odluke oizmjeni Odluke o povjeravanju obavljanja pojedinih komunalnih djelatnosti Komunalnom-Bilje d.o.o.Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine BiljePrijedlog Odluke o Programu rada Savjeta mladih Općine Bilje za 2017.g.a ) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Lajoša Košuta u Biljub ) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za Školsku ulicu u Vardarcuc) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Hrvatskih branitelja u Vardarcud) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu 15. siječnja u Lugue) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za Dubrovačku ulicu u Biljuf) Prijedlog Odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za biciklističko-pješačku stazu u naselju Bilje (od Biljske stepe kroz Vatrogasnu ulicu, Komarčev prolaz, ulicu Košuta Lajoša do ulice Petefi Šandora i kroz park uz dvorac Eugena Savojskog do Školske ulice.Prijedlog Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave opskrba električnom energijom za razdoblje 2017-2018.g. (NMV 1/16)PrijedlogOdluke o sklapanju Dodatka Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje (Klasa:944-01/14-01/1, Ur.broj:2100/02-01-14-17) zaključenog dana 29.10.2014.g. između Ricarda društva s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Darda, Kudeljara 1A, OIB:83535297393, koje zastupa predsjednik uprave Milan Vrdoljak, kao kupca i Općine Bilje kao prodavateljaMANDATNA KOMISIJA :I Z V J E Š Ć E o podnesenoj pisanoj ostavci člana Općinskog vijeća Općine Bilje i ispunjenju uvjeta za početak mandata zamjenskom članuAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA :PLAN PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 2016.gIzmjene i dopune PLANA PRIJMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Bilje za 2016.gSLUŽBENI GLASNIK br. 5, 30.06.2016. godine Zaključak o suglasnosti na Plan upisa djece u Dječji vrtić Grlica Bilje za pedagošku godinu 2016/17Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2015.gOdluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2015.gOdluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine BiljeOdluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2015.g.i to Programa:- javnih potreba u zdravstvu- javnih potreba u športu- javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi- javnih potreba u kulturi- javnih potreba socijalno ugroženog PučanstvaOdluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno - Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2015.gOdluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2015.gOdluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu   trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.Odluka o pokriću gubitaka za 2015. godinu trgovačkog društvaOdluka o izboru članova Savjeta mladih Općine BiljeOdluka o dodjeli Javnih priznanja Općine BiljeOdluka o odabiru najpovoljnije ponude u IV. Krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ Općine BiljeOdluka o postupanju u sudskom predmetu: Stvarno – Pravo vlasništva nekretnine tužitelja Zorana Nešića i Damira NešićaOdluka o ponudi Arpada Stankovića iz Bilja, Kralja Zvonimira 8, vezano za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine BiljeOdluka o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave radova: otklanjanje nedostataka u dječjem vrtiću u BiljuOdluka o provođenju žurnog postupka nabave usluge dezinsekcije komaracaSLUŽBENI GLASNIK br. 4, od 20.04.2016. Prijedlog odluke o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine BiljeIzvješće o radu načelnika Općine Bilje za period srpanj-prosinac   2015. godineIzvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture   za 2015.g.Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.gPrijedlog odluke o sklapanju dodatka Predugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje, zaključenog između KO-SA uslužni obrt i Općine Bilje od 28.01.2015.g.Prijedlog odluke o davanju u zakup i kupoprodaja poslovnih prostoraPrijedlog odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine BiljePrijedlog odluke o određivanju lokacije reciklažnog dvorišta za područje Općine BiljePrijedlog odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije za građenje reciklažnog dvorišta na kč. br. 1207 k.o. Bilje.Prijedlog odluke o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom u općini Bilje za razdoblje 2008-2015.Prijedlog odluke o pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave usluge inventarizacije Općine Bilje s preporukom za izmjene i dopune Prostornog plana Općine BiljePrijedlog odluke o uspostavi registra imovine Općine BiljePrijedlog odluke o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta „Kreditiranje obrtnih sredstava“Prijedlog odluke o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2016.g.Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje OsijekZaključak o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2015. godinu i prijedlogPlana i programa rada za 2016. godinuPrijedlog o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bilje za period 2016-2019.g.Prijedlog odluke o izmjeni dopuni odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijećaPrijedlog odluke o pokretanju postupka za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje javnim pozivomPrijedlog zaključka o odobravanju prenamjene sredstava subvencijeAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKAPlan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine BiljePlan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požaraAKTI STOŽERA ZAŠTITEPlan rada stožera zaštite i spašavanja općine bilje za 2016SLUŽBENI GLASNIK br. 3, od 20.03.2016. Odluka o ispladi dara umirovljenicimaAKTI NAČELNIKA:PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara na područjuOpćine Bilje za 2016. godineSLUŽBENI GLASNIK br. 2, od 23.02.2016. Zaključak povodom razmatranja Izvješća  o stanju u prostoru Općine BiljeOdluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine BiljeOdluka o pripremi dokumentacije i provedbi postupka javne nabave radova na izgradnji građevine: cesta u Livadskoj ulici u LuguZaključak o potpisivanju sporazuma o sufinanciranju projekta Rekonstrukcija prometnih površina u centru VardarcaZaključak o kapitalnoj pomoći za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Kopačevo i spojnog cjevovoda Kopačevo-BiljeIzvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2015Odluke o  dopuni Odluke o nerazvrstanim cestamaSLUŽBENI GLASNIK br. 1, 08.02.2016. godine AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE BILJEPlan prijma u službu za 2015. godinuZaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine BiljeGodišnji plan raspisivanja natječaja i javnih poziva financiranja udruga u 2016. godini iz proračuna Općine BiljeOdluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine Bilje namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge u 2016. godiniPravilnik o financiranju udruga iz proračuna Općine BiljeProgram mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na područjuOdluke o savjetu mladih Općine BiljeAKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA :Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2015. godini
 
ODLUKA o sufinanciranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama Komunalno Bilje d.o.o.
ODLUKA o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o.
Odluka o sklapanju Aneksa broj: 400802-061991-00310217 Ugovora o financiranju izgradnje broj: 400802-061991-00310101 sa HEP-Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb „Elektroslavonija“ Osijek
ODLUKA o komunalnom doprinosu Općine Bilje.
ZAKLJUČAK o izmjeni teksta Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever “ Općine Bilje.
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini.
ZAKLJUČAK o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2011. godinu
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2010. godini.
ODLUKA o izvješću o radu komunalnih redara za 2010. godinu i prihvaćanje Plana i programa rada komunalnih redara za 2011. godinu .
ODLUKU o izmjeni i dopuni ODLUKE o broju korisnika i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2010/2011.godinu...
ODLUKU o I. izmjenama i dopunama Pravilnika o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2011. godini.
AKTI NAČELNICE
PROGRAM mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području općine bilje za 2011. godinu.
O d l u k a o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2011. godini.
ZAKLJUČAK o Planu operativne provedbe PROGRAMA aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Općine Bilje u 2011. godini predloženih.
 
ZAKLJUČAK o izvješću Mandatne komisije
Rješenje o razrješenju prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o razrješenju drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
Rješenje o izboru drugog dopredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
AKTI NČELNICE
O D L U K U O davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
ODLUKU o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
AKT VODOOPSKRBE d.o.o. Darda
OPĆI UVJETE  ISPORUKE komunalne usluge opskrbe pitkom vodom na području Općine Bilje, Općine Darda i Općine Jagodnjak
 
Zaključak o subvenciji prijevoza učenicima srednjih škola i studentima sa područja Općine Bilje
ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju prava i obveza između BZ AGRO-DOM i HB PRODUKT d.o.o.
Zaključak o primanju k znanju zaključka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011. godinu
Odluka o vrijednosti jedinične naknade NP za pripadajuću položajnu zonu .
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje
Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje
Odluka o opozivu predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost.
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Mandatne komisije.
AKTI NAČELNICE
Zaključak o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011.g.
 
AKTI NAČELNICE
Ponovna javna rasprava o Prijedlogu stavljanja van snage Detaljnog plana uređenja "Središte" Bilje
 
ODLUK o naknadi za razvoj komunalnih vodnih objekata i uređaja za vodoopskrbu i odvodnju na vodoopskrbnom području Općine Bilje
Rješenja o imenovanju Ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje..
Zaključak o prihvaćanju procjene ugroženosti stanovništva, materijala i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Bilje
Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2011/2012. godinu.
Odluka o usvajanju I. izmjenama i dopunama Programa GRADNJE objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g
Odluka o usvajanju I. izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.
Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine
Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g. godinu
Odluka o usvajanju I. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g.
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Javne rasvjete u Savskoj ulici u Bilju
Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva lokaciju dječjeg igrališta u Bilju.
Rješenje o imenovanju povjerenstva –Dom kulture u Lugu
Odluke o usvajanju izvješća državne revizije o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Bilje za 2010.g..
Odluka o ne davanju vjerodostojnog (autentičnog) tumačenja Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj:05/09) vezano uz nadležnost za imenovanje skupštine i nadzornih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine.
I. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje
Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima Općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu.
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Bilje..
Zaključka o imenovanju povjerenstva po zamolbi Krenica d.o.o
 
ODLUKU o sufinanciranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama Komunalno Bilje d.o.o.
 
ODLUKA o obustavi natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever „ Općine Bilje.
ZAKLJUČAK - raspisivanje novog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „ Sjever „ Općine Bilje.
ZAKLJUČAK o prekidu postupka kupoprodaje između KO-SA d.o.o. i Općine Bilje po Natječaju za prodaju građevinskog zemljišta u PZ „ Sjever „ Bilje
ZAKLJUČAK- Elatio d.o.o.
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.
ODLUKA o opozivu i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela
ODLUKA o opozivu i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
ODLUKA- gašenje Razvojne agencije Općine Bilje .
AKTI NAČELNICE :
ODLUKU o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanja Općine Bilje.
ODLUKA o obustavljanju od primjene Odluke Općinskog vijeća o ne davanju vjerodostojnog (autentičnog) tumačenja Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik“ Općine Bilje, broj: 05/09) vezano uz nadležnost za imenovanje skupštine i nadzornih odbora trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine („Službeni glasnik“ Općine Bilje , br. 4/11.)
Odlukao Obustavljanju od primjene I. Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje („Službeni glasnik „ Općine Bilje , broj 4/11.) radi povrede Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Općine Bilje.
ODLUKA o obustavljanju od primjene Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela odnosno nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima Općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu.
 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2012.g….
Program javnih potreba u kulturi za 2012.g
Program javnih potreba u športu za 2012.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012.
Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012.g…
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2012.g.
Plana razvojnih programa za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g…
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2012.g
2.Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g
2.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.g
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011 . godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2011 . godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2011.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2011.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području
Općine Bilje za 2011. godinu
Odluka o usvajanju 2. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g…
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g
Odluka o isplati potpore poljoprivrednicima
Odluka o isplati dara umirovljenicima .
Zaključak o izgradnji javne rasvjete u naselju Vardarac
ODLUKA o subvencioniranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama za fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Bilje od strane Komunalno Bilje d.o.o.
 
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2012g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.g.
Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2012.g
Program javnih potreba u kulturi za 2012.g
Program javnih potreba u športu za 2012.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2012.g
Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2012.g
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2012.g.
Plana razvojnih programa za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2012.g. i projekcije za 2013.g. i 2014.g
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2012.g
2.Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g
2.izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.g
Odluka o I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u
zdravstvu i socijalnoj skrbi u 2011 . godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2011 . godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2011.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2011.godini
Odluka o izmjenama i dopunama Programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području
Općine Bilje za 2011. godinu
Odluka o usvajanju 2. Izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2011.g. i projekcije 2012. i 2013.g…
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2011.g
Odluka o isplati potpore poljoprivrednicima
Odluka o isplati dara umirovljenicima .
Zaključak o izgradnji javne rasvjete u naselju Vardarac
ODLUKA o subvencioniranju cijene komunalnih usluga odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda (fekalija) iz septičkih, sabirnih i crnih jama za fizičke ili pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području Općine Bilje od strane Komunalno Bilje d.o.o
 
Odluka o dopuni Odluke o provođenju postupka javnog prikupljanja ponuda za odabir nositelja projekta Ribarska kuća-Kopačevo (Klasa:360-01/10-01/1, Ur.broj:2100/02-10-1).
Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2011.g.
Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece u 2012.g.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima.
Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2011.g
Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2011.g
Odluka o uporabi grba i zastave Općine Bilje
Zaključak
AKTI NAČELNICE -
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2012. godinu
Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2012. godini
Plan prijema u 2012.godini
 
Odluka o stavljanju van snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove upravnih tijela odnosno nadzornih odbora i trgovačkih društava u kojima općina Bilje ima dionice ili udjele u vlasništvu („Službeni glasnik“ Općine Bilje , broj 4/11)
Zaključak o Razvojnoj agenciji Općine Bilje d.o.o
Zaključak u povodu razmatranja izvješća o Domu kulture u Lugu
Zaključak u povodu Izvješća Povjerenstva za donošenje prijedloga rješenja povodom zamolbe „Krenica“ d.o.o..
Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2012.g. .
Zaključak u povodu razmatranja izvješća Povjerenstva za stipendije
 
Rješenje o isplati dara umirovljenicima.
AKTI NAČELNICE :
Rješenje o određivanju službenika za informiranje
 
ODLUKA o izmjenama i dopunama
Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića «Grlica» Bilje
II. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Bilje
ODLUKA o IV. izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima i studentima
ODLUKA o izvješću o radu komunalnog redara za 2011. godinu i prihvaćanje Plana i programa rada komunalnog redara za 2012. godinu
 
Zaključak povodom razmatranja Prijedloga za mirno rješenje Spora Dani Varge
ZAKLJUČAK povodom razmatranja Izvješća o radu načelnice za razdoblje od 01.07. do 31.12. 2011.godine.
ODLUKA o raspoređivanju rezultata poslovanja u 2011.g.
Zaključak povodom izvješća i zapisnika sa obilaska trase po projektu Regionalni sustav odvodnje „Južna Baranja , podprojekt sustav odvodnje za naselje Bilje.
ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Odbora za poljoprivredu
ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Zaključak o izvješću načelnice povodom Zaključka Općinskog vijeća o davanju suglasnosti na Sporazum o preuzimanju prava i obveza između BZ AGRO-DOM i HB PRODUKT d.o.o.,
Odluka o utvrđivanju prijedloga te opozivu i imenovanju članova nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalno - Bilje d.o.o.
AKTI NAČELNICE:
P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara
Plan operativne provedbe PROGRAMA aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske na području Općine Bilje u 2012. Godini
 
ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu
trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.
ODLUKA o raspodjeli dobiti za 2011. godinu trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o.
IZVJEŠĆE Mandatne komisije u povodu ostavke vijećnika Igora Jurića
 
ODLUKA – (Dom kulture u Lugu).
1.izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE BILJE ZA 2012.g. I PROJEKCIJA ZA 2013. – 2014.g.
1. Izmjene i dopune PROGRAMA gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.godinu .
1. Izmjena i dopunu PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
1.izmjene i dopune PLANA razvojnih programa Općine Bilje za 2012.g. i projekcije 2013. i 2014.g.
1.izmjene i dopuna PROGRAMA javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi općine bilje u 2012.g.
ODLUKA o provođenju pregovaračkog postupka bez prethodne objave sa HEP d.d. Zagreb radi nabave radova na izgradnji niskonaponske mreže i javne rasvjete u Vardarcu.
ODLUKA o stavljanju van snage ODLUKE o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova i financijskih sredstava za izgradnju i opremanje Dječjeg vrtića u Bilju zaduživanjem kod izvođača radova
ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Bilju .
ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave usluge stručnog nadzora nad izgradnjom Dječjeg vrtića u Bilju .
Izvješće Mandatne komisije u povodu ostavke vijećnice Ive Drozdek.
AKTI NAČELNICE :
PLAN unapređenja zaštite od požara
na području Općine Bilje za 2012. god.
 
Odluka o izmjeni ODLUKE o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Bilju.
 
Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu (Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-89, od 20.07.2012.g.).
Zaključak o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu: (Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-90, od 10. kolovoz 2012.godine
Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanje za područje Općine Bilje.
Odluka o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Petlovac
Odluka o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Darda
Zaključak o imenovanju kandidata za mrtvozornike za područje Općine Bilje
AKTI NAČELNICE :
ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu, Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj:2100/02-12-89,od 20.07.2012.g.
ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu Klasa: 400-08/10-01/1, Urbroj: 2100/02-12-90,od10.09.2012.g.
 
ODLUKA O NAČINU organizacije obavljanja vodnih usluga i vlasničkog statusa nad objektima i uređajima komunalne infrastrukture
ODLUKA O SKLAPANJU ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u Komunalno – Bilje d.o.o. te stavljanju van snage odluke o sklapanju ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u komunalno – bilje d.o.o. („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 6/2010)
AKTI NAČELNICE:
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
 
Odluka o prihvaćanju ponude za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine Novi red 36. Lug (Ferenc Tot).
ODluka o donošenju Plana Civilne zaštite Općine Bilje.
OdlukA o davanju suglasnosti na uknjižbu prava vlasništva Općini Petlovac.
1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012.g.
2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012.g.
2. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012.g.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje u 2012.g.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Općine Bilje u 2012.g.
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2012.g.
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Bilje za 2012.g. i projekcija 2013. i 2014.g.
Odluka o usvajanju 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje u 2012.g.
Pravilnik o dodjeli stipendija studentima.
Odluka o broju i visini stipendija Općine Bilje studentima.
Odluka o potpisivanu ugovora o javnim radovima izgradnje autobusnog ugibališta u Školskoj ulici u Bilju (E-MV 08/2012).
 
Odluka o I.izmjenama i dopunama Pravilnika o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2012.g.
RJEŠENJE o isplati dara umirovljenicima..
Zaključak o Analizi sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2012.g.
Pravilnik o isplati pomoći novorođene djece na području Općine Bilje u 2013.g..
Odluka o subvencioniranju cijene prijevoza redovitih studenata i dijela cijene prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Bilje
Zaključak o popisu fizičkih i pravnih osoba koje su imale prijavljenu i
utvrđenu štetu od elementarne nepogode , a koji prema Odluci Vlade
Republike Hrvatske ostvaruju pravo na otpis dijela zakupnine, naknade za
dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.
Odluka o potpisivanju ugovora o javnim radovima izgradnje Dječjeg igrališta u Bilju (E-MV 06/2012.)
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g..
Program gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.
Program trošenja sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake na području Općine Bilje za 2013.g.
Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2013. godini......
1.)Programa javnih potreba u kulturi za 2013.g.
2.)Program javnih potreba u športu za 2013.g.
3) Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 2013.g.
4) Program zadovoljavanja potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi 2013.g.
5)Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2013.g.
Plan razvojnih programa za 2013.g. i projekcije za 2014.g. i 2015.g.
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2013.g. i projekcije za 2014.g. i 2015.g..
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2013.g.
Odluka o potpisivanju ugovora o zajedničkom ulaganju , izgradnji i načinu korištenja niskonaponske mreže i javne rasvjete u Vardarcu ( E-MV 3/2012.).
 
ZAKLJUČAK o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012.g.
ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
RJEŠENJE o isplati dara umirovljenicima ( Uskrsnica 2013).
I. IZMJENA I DOPUNA Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Bilje studentima
ZAKLJUČAK o pokretanju postupka izmjene Statuta Općine Bilje
ODLUKA o tonskom snimanju sjednica Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o potpisivanju ugovora o izgradnji dječjeg vrtića u Bilju (E-MV 01/2012,g.
Izvršenje i izvješće po Zaključku Općinskog vijeća u predmetu Dani Varga
ODLUKA o Izvješću o radu komunalnog redara za 2012.g. i prijedlog Plana i programa rada za 2013.g.
ZAKLJUČAK Osniva se Povjerenstvo za pripremu Prijedloga odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.
AKTI NAČELNICE:
PLAN prijema u službu za 2013. godinu.
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2013.g.
Odluka o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2013. godini
ZAKLJUČAK o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Bilje za 2012. godinu.
 
ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine
ZAKLJUČAK o izgradnji Doma kulture u Lugu.
SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bilje za 2013. g.
ODLUKA o usvajanju izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje.
ZAKLJUČAK o potpori poljoprivrednicima Općine Bilje za podmirenje troškova usavršavanja.
 
IZVJEŠĆE mandatne komisije o provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Bilje
ODLUKA o izboru Mandatne komisije
ODLUKA o izboru Komisije za izbor i imenovanje
ODLUK A o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o izboru Prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o izboru Drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bilje
ODLUKA o imenovanju Komisije za žalbe u postupku davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Bilje u slijedećem sastavu
 
IZVJEŠĆE Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Tomislava Velkog i početku mandata njegovog zamjenika Matije Baloga
ODLUKA o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2012.g. trgovačkog društva Komunalno –Bilje d.o.o
ODLUKA o raspodjeli dobiti za 2012.godinu trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o
ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabave sanacije divljeg odlagališta „Bilje“ (MV 01/2013) i potpisivanju ugovora o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju programa sanacije divljeg odlagališta „Bilje“ na području Općine Bilje
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa
ODLUKA o izmjenama Odluke o naknadi za rad načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa
ZAKLJUČAK o zakonskom zastupniku osnivača Trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
ODLUKA o opozivu, razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o. Darda
ODLUKA o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
ODLUKA o osnivanju i izboru članova Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
ODLUKA o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća
ODLUKA o komunalnim djelatnostima koje će se na području Općine Bilje obavljati davanjem koncesije
ODLUKA o potrebi dodjele koncesije za komunalnu djelatnost prijevoza putnika u javnom prometu na području Općine Bilje
 
Izvješće o radu Načelnika za period 06.06. – 31.06.2013.g
Zaključka o primanju k znanju preraspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu Općine Bilje za 2013.g
Polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2013.g.
Statut Općine Bilje
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Bilje
Odluka o djelomičnom stavljanju izvan snage Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja
Odluke o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Bilje za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova/ca Općinskog vijeća Općine Bilje za razdoblje lipanj – prosinac 2013. Godine
Odluka ojavnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje
Zaključak o inicijativi Općine Kneževi Vinogradi za promjenu granica općina Kneževi Vinogradi i Bilje“ – izdvajanjem naselja Zlatne Grede iz
Općine Bilje i pripajanje iste Općini Kneževi Vinogradi
Odluka o pokretanju inicijative za promjenu granica općina Bilje i Kneževi Vinograda – uspostavljanjem granica razgraničenja između općina Bilje i Kneževi Vinograda na sjeveru Zlatne Grede smjera istok –zapad tako da naselje Zlatna Greda bude teritorijalno povezano s Općinom Bilje.
Odluka o zaključivanju Sporazuma o priznanju i namirenju duga (Općina Bilje i Komunalno – Bilje d.o.o)
Zaključak povodom razmatranja Izvješća o ovrsi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1332/2 upisanoj u zk.ul. 1535 k.o. Bilje koja je u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o korištenju prava iz Programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva
Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola
Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2013/2014.g
 
AKTI NAČELNIKA :
 
PRAVILNIK o načinu uporabe i prava vezanih za korištenje službenih vozila, reprezentacije, mobilnih telefona u službene svrhe te potpisivanja narudžbi.
ODLUKU o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje.
 
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvstke
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem i vrijednost drvne mase
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo  za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Grlica
Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada   Dječjeg vrtića Grlica
Odluka o poništenju postupka davanja koncesije za komunalnu djelatnost prijevoz putnika u javnom prometu na području Općine Bilje
Odluka o sklapanju sudske nagodbe u parničnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Belom Manastiru pod brojem P-1/13 (Jozo Marić)
Odluka o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Bilje
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje
Odluka o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Vodoopskrbe d.o.o Darda
Pravilnik za dodjelu Stipendija redovitim studentima s područja Općine Bilje
Odluka o sufinanciranju prijevoza redovitim studentima
Izvješće o izbor članova Savjeta mladih Općine Bilje
 
AKTI NAČELNIKA
Odluka o imenovanju povjerenika Civilne zaštite u Općini Bilje
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvstke
Odluka o određivanjupredstavnika Općine Bilje u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake
 
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa
Općine Bilje za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi Općine Bilje za 2013. godinu.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Bilje u 2013. godini.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2013. Godinu
1. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.   godinu
ODLUKA o usvajanju 1.izmjena i dopuna proračuna Općine Bilje za 2013. godinu....
Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2014. godini.
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014. Godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
Program o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2014.g.
ODLUKA O usvajanju proračuna Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2014. g.
Odluka o nastavku rada Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra .
Odluka o izmjenama odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa
Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine Bilje.
Etički kodeks zaposlenika Općine Bilje .
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Bilje.
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik“ broj; 03/08 i 6/11.)
Odluka o nerazvrstanim cestama.
Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2014.g.
Rješenje o isplati dara u umirovljenicima
ZAKLJUČAK o Izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica za 2013.g.
ZAKLJUČAK o Godišnjem planu i program rada Dječjeg vrtića Grlica za 2013/14
 
PLAN prijma u službu za 2014. godinu.
PROGRAM mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2014. godinu.
ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o zakupu javnih površina.
PLAN nabave Općine Bilje za 2014. godinu.
ODLUKAo osnivanju Stručnog povjerenstva za rad na izmjenama i dopunama Plana zaštite i spašavanja Općine Bilje.
ODLUKUo osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Bilje.
ISPRAVAK odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnih odnosa.
 
Zaključak u povodu razmatranja izvješća neovisnog revizora Hodicon d.o.o.
Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2013.g.
Odluka o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade.
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.g.
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013.g.
Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013.g.
Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine   Bilje u 2013.g.
Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabave radova na rekonstrukciji raskrižja županijskih cesta Ž4257 i  Ž4042 u Bilju i prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju.
Zaključak o potpisivanju Sporazuma o sufinanciranju projekta Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju
Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte Bilje“
Odluka o sklapanju Ugovora o obavljanju poslova redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bilje za 2014.g.
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju prijedloga te opozivu i imenovanju članova nadzornog odbora trgovačkog društva
Komunalno - Bilje d.o.o.( Klasa:363-02/05-01/5, Urbroj: 2100/02-12-90)
Odluka o prihvaćanju procjene ugroženosti od požara i donošenje Plana zaštite od požara za područje Općine Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama plana zaštite i spašavanja Općine Bilje i Plana civilne zaštite kao njegovog sastavnog dijela
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj - prosinac 2014. godine.
Odluka o isplati dara u povodu Uskrsa 2014.g.
Odluka o visini naknade za rad na provedbi metodologije osiguravanja stručne pripreme materijala, odlučivanja, prezentacije i izvješćivanja osobama koje imenuje načelnik Općine Bilje.
AKTI NAČELNIKA
O d l u k a o provedbi preventivnih i obveznih preventivnih mjera Deratizacije za područje Općine Bilje u 2014. godini
 
PLAN stručne izobrazbe i usavršavanja službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bilje za 2014. godinu
 
Zaključak o davanju ovlaštenja VODOVODU-OSIJEK d.o.o. za predlaganje donošenja Odluke o odvodnji otpadnih voda
Odluka o povjeravanju poslova upravljanja Sustavom odvodnje otpadnih voda Južna Baranja ; Kanalizacijski kolektor Osijek –Bilje i Kanalizacijski kolektor Darda- Bilje
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o osnivanju i imenovanju komisije za utvrđivanje nepokretne imovine   u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o pokretanju postupka za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje i osnivanju i imenovanju Povjerenstva za pripremu i provođenje natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje
I. statutarna odluke o izmjenama i dopunama statuta Općine Bilje
Odluka o usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2013.g. i Plana i programa rada za 2014.g
Odluka o sufinanciranju nabavke opreme za novi sustav obračuna cijene usluge Baranjske čistoće d.o.o. Beli Manastir
Suglasnost na izmjene i dopune Odluke o osnivanju Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje i Statuta Hrvatsko-mađarskog kulturnog centra Općine Bilje
III. izmjene i dopune odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bilje
Odluka o stavljanju van snage Odluke o sklapanju Ugovora o unosu nekretnina u trgovačko društvo Komunalno – Bilje d.o.o. i povećanju temeljnog uloga Općine Bilje u Komunalno – Bilje d.o.o. („Službeni glasnik“ Općine Bilje broj: 11 /2012).
AKTI STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:
PLAN RADA STOŽERA zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2014. godinu
AKTI NAČELNIKA :
PROVEDBENI PLAN unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2014. godine
P L A N motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara
ZAKLJUČAK - Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatske na području Općine Bilje u 2014. godini
 
Rješenje o provođenju i plaćanju troškova hitnog aviotretiranja komaraca.
Odlukao provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave preventivna i obvezatna preventivna deratizacija i dezinsekcija na području Općine Bilje za razdoblje od 2014. – 2015.g. (MV 1/14)
OdlukaoizmjenamaidopunamaodlukeoizvršenjuProračunaza 2014.g.
Odluka o suglasnosti za pokretanje postupka kratkoročnog zaduživanja..
AKTI NAČELNIKA
ODLUKA o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Grlica“ Bilje
 
Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje d.o.o. za 2013.g.
Odluka o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno –Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2013.g
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu   trgovačkog društva Komunalno – Bilje d.o.o
Odluka o raspodjeli dobiti za 2013. godinu trgovačkog društva   Komunalno – Bilje d.o.o
Odluka o opozivu i razrješenju uprave – direktora trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o.
Odluku o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalnog-Bilje d.o.o
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Središte „ Bilje
Odluka o IV. izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2013.g
Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2013.g
Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje za 2013.g
Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2013.g
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Grlica
Zaključak o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Grlica Bilje na :
- Plana upisa u vrtić za pedagošku godinu 2014/15 i
- Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Grlica Bilje
Odluka o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku   gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o dopunama Odluke o usvajanju Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Općine Bilje
Odluka o raspisivanju NATJEČAJA za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
Odluka o trošenju sredstva iz PROGRAMA trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014.g
 
PRAVILNIK za provedbu programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama
ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području općine Bilje“
Tekst natječaja
PRAVILNIK za provedbu Programapovećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća
ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata „Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Bilje“.
Tekst natječaja
 
Odluka o ugradnjisustava centralnog grijanja u Domu kulture u Kopačevu
Odluka o izmjenama i dopunama teksta Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever„ Općine Bilje
Odluka o suglasnosti na izvođenje nepredviđenih radova , izmještanja niskonaponske mreže i javne rasvjete u zoni zahvata kružnog toka u Bilju
ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Grlica
 
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u I. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
Izvješće o radu načelnika Općine Biljeza period siječanj - lipanj 2014 godine
Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2014.godine
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave komunalne opreme (MV -02/2014) i potpisivanju Ugovora o sufinanciranju nabave komunalne opreme sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Odluka o provođenju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za nabavu dodatnih usluga na izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
Odluka o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2014/15.godinu
Pravilnik o dodjeli stipendija studentima s područja Općine Bilje
Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Bilje učenicima srednjih škola
Zaključak o imenovanje sudaca porotnika i to :
a ) sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
b ) sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
c ) sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku
Odluka o izmjenama odluke o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja
 
Odluka o suglasnosti na izvođenje dodatnih radova u zoni zahvata kružnog toka u Bilju, provođenje pregovaračkog postupka javne nabave i dodatak Ugovora o načinu sufinanciranja projekta Rekonstrukcija raskrižja cesta Ž 4257 i Ž 4042 te prilazne nerazvrstane ceste u Crkvenoj ulici u Bilju
 
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi   Općine Bilje za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna   program javnih potreba u sportu   Općine Bilje u 2014. godini.
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2014. godinu.
1. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
1. izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2014. godinu.
Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2015. godinu.
Odluka o usvajanju Programa javnih potreba Općine Bilje u 2015. godini:
a)Programjavnihpotrebaukulturiza 2015. godinu
b)Programjavnihpotrebau športuza 2015. godinu
c) Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2015. Godinu.
d) Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu
e) Program zadovoljenja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2015. godinu.
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2015. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Program o utrošku sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2015
ODLUKA o usvajanju Proračuna Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017.g.
Odluka o dodjeli financijske potpore Župi Bezgrešnog Začeća BDM u Bilju
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u II. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
ZAKLJUČAK- Izvješće Komisije za utvrđivanje   nepokretne imovine Općine Bilje
Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora u Vardarcu
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje
Pravilnik o isplati pomoći roditeljima novorođene djece na području Općine Bilje u 2015.g.
Odluka o isplati dara umirovljenicima
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu smjernica za izradu Strategije razvoja Općine Bilje za period 2014-2020.g
Izvješće o radu načelnika za period srpanj-prosinac 2014.g
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.g
Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Bilje u 2014.g
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilje za 2015.g
Zaključako usvajanju izvješća o radu komunalnog redara za 2014. godinu i prijedlogPlana i programa rada za 2015. godinu
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u III. krugu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje
Rješenje o izboru i imenovanju ravnatelja Hrvatsko-Mađarskog kulturnog centra
Odluka o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalno-Bilje d.o.o
Odluka o provođenju otvorenog postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za predmet nabave preventivna i obvezatna preventivna deratizacija i dezinsekcija na području Općine Bilje za razdoblje od 2015. – 2016.g. (EMV 3/2015)
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Općine Bilje i provođenju natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Općine Bilje
Odluka o pripremi dokumentacije i prijave na natječaje raspisane prema Mjeri07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Zaključak o imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine
Odluka o isplati dara u povodu Uskrsa 2015.g
ZAKLJUČAK o Sporazuma o plaćanju odvjetniku DOMAGOJU REŠETAR
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija – na području Općine Bilje za 2015. godinu
ODLUKAOprovedbipreventivnihiobveznihpreventivnihmjeraDeratizacijezapodručjeOpćine Bilje u 2015. godini
PLAN prijma uslužbu za 2015. godinu
Plan javne nabave Općine Bilje za 2015.g
 
ISPRAVAK odluke o III. izmjenama i dopunama odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana
 
Zaključak o usvajanju izvješća o Komunalnom-Bilje d.o.o
 
AKTI NAČELNIKA
Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost nastanka i širenja požara
Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Općine Bilje za 2015. Godine
Odluka o osnivanju radne skupine za izradu dokumenata zaštite i spašavanja Općine Bilje
Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Bilje
 
AKTI STOŽERA ZA SPAŠAVANJE
Plan rada stožera zaštite i spašavanja Općine Bilje za 2015. godinu
 
Izvješće Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Bilje o podnesenoj ostavci na vijećničku dužnost vijećnice Općinskog vijeća i otpočinjanju mandata zamjenskom vijećniku
Zaključak o davanju suglasnosti na Plana upisa u Dječjem vrtiću Grlica Bilje za pedagošku godinu 2015/16.
Odluka o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića
Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2014.g.
Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja Općine Bilje u 2014.g
Odluka o usvajanju izvršenja programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Bilje
Odluka o usvajanju izvršenja programa javnih potreba u 2014.g. i to Programa :
-javnih potreba u zdravstvu
-javnih potreba u športu
-javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi
-javnih potreba u kulturi
-javnih potreba socijalno ugroženog pučanstva
ODLUKA o usvajanju Izvješća Uprave društva Komunalno - Bilje d.o.o. o poslovanju društva u 2014.g
ODLUKA o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva Komunalno –Bilje za 2014.g
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014.g. trgovačkog društva Komunalno –Bilje d.o.o
Odluka o raspodjeli dobiti za 2014.g. trgovačkog društva Komunalno- Bilje d.o.o
Zaključak o očitovanju na ponudu i pravo prvokupa kulturnog dobra, „Dvorca Eugena Savojskog“ koji se nalazi u Bilju na kč.br.916. i livade u selu na kč.br.917/2. sve u k.o. Bilje
Odluka o proglašenju zaštićenim kulturnim dobrom od lokalnog značaja.
Odluka o izradi Strategije razvoja Općine Bilje 2015.-2020
Odlukao pripremi dokumentacije i provedbi postupka nabave radova na izgradnji dijela građevine: Distributivna telekomunikacijska kanalizacija Poslovne zone Bilje
Odlukao javnim priznanjima Općine Bilje
Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Bilje
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Općine Bilje
 AKTI NAČELNIKA
ODLUKUA održavanju pokazne vježbe zaštite i spašavanja „BILJE 2015“
ZAKLJUČAK o Planu operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Bilje u 2015. godini
 
SLUŽBENI GLASNIK br. 4 od 15.07.2015. godine
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Odluka o dodijeli Javnih priznanja Općine Bilje
I. izmjena i dopuna plana nabave Općine Bilje za 2015. godinu
 
AKTI NAČELNIKA
Odluka o stavljanju van operativnosti DVD Lug
 
 
ZAKLJUČAK o utvrđivanju Prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
Objava ponovne javne rasprave o Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilje
 
 
AKTI   VIJEĆA_MAĐAESKE NACIONALNE MANJINE
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Z A K L J U Č A K o izvješću Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće mađarske   nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje.
R J E Š E N J E o izboru predsjednika Vijeća mađarske   nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru zamjenika predsjednika Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje.
ZAKLJUČAK o utvrđivanju kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine iz redova Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje.
ZAKLJUČAK O sjedište Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Bilje bude u Bilju na adresi Bilje, Šandora Petefija 78.
 
AKTI VIJEĆA_SRPSKE NACIONALNE MANJINE
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Z A K L J U Č A K o izvješću Mandatne komisije o provedenim izborima i imenima izabranih kandidata za Vijeće srpske nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje.
R J E Š E N J E o izboru predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
R J E Š E N J E o izboru zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
ZAKLJUČAK o utvrđivanju kandidata za člana Savjeta za nacionalne manjine iz redova Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Bilje
 
ISPRAVAK Odlukeo javnim priznanjima Općine Bilje
 
Izvješće o radu načelnika Općine Bilje za period siječanj - lipanj 2015 godine
Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja  o izvršenju proračuna Općine Bilje za period 01.01.-30.06.2015.godine.
Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Bilje za 2014.g.
Prijedlog odluke o izmjeni Cjenika komunalnih usluga Komunalno –BILJE d.o.o.
Prijedlog  odluke o  izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika iz radnog odnosa- Usklađivanje Odluke s Uputama Ministarstva Uprave
Prijedlog  odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje izvan prodavaonica na području Općine Bilje
a) Prijedlog Odluke o broju korisnika i visini stipendija učenicima srednjih škola za školsku  2015/16.godinu
b) Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2015/16.godinu
Prijedlog odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana Civilne zaštite Općine Bilje kao njegovog sastavnog dijela
Usklađivanje općih akata sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti  i izborne promidžbe
PRIJEDLOG odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Bilje
PRIJEDLOG ODLUKE o izmjenama i dopunama Pravilnik o zakupu javnih površina
Prijedlog odluke  o kupovini  nekretnina  na javnoj dražbi Stečajnog dužnika Izolirka - trgovina d.o.o. za trgovinu i usluge - u stečaju, Bilje, Kralja Tomislava 94, OIB:01035800612, Prijedlog odluke  o davanju prethodne suglasnosti  Općine Bilje za ulazak u sastav urbane aglomeracije Osijek
 
AKTI NAČELNIKA
PRAVILNIK o sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine bilje u školskoj godini 2015/2016
ODLUKA o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Bilje
 
 
AKTI NAČELNIKA OPĆINE BILJE
ODLUKA o uređenju prometa na nerazvrstanim cestama
 
Zaključak o izvješću o radu Dječjeg vrtića Grlica Bilje za 2014/2015
Odluka o Godišnjem planu i programu rada Dječjeg vrtića Grlica Bilje za predškolsku godinu 2015/2016.
Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti
Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Bilje za 2015. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
1.izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi
1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Bilje u 2015. godini
1. izmjena i dopuna programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2015. godinu
ugroženog pučanstva Općine Bilje u 2015.
1. Izmjena i dopuna programa zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje u 2015. godini
1.izmjena i dopuna programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2015. godinu
1.izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
1.izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka o usvajanju 1.izmjena i dopuna Proračuna Općine Bilje za 2015.g.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bilje
Odluka o isplati dara umirovljenicima
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Bilje u 2015.g
 
Odluka o usvajanju plana razvojnih programa Općine Bilje za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
Odluka o usvajanju programa javnih potreba Općine Bilje u 2016. godini:
Program javnih potreba u kulturi za 2016.g
Program javnih potreba u sportu za 2016.g
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi za 2016.g
Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi za 2016.g
Program zadovoljavanja potreba socijalno ugroženog pučanstva Općine Bilje za 2016.g
Odluka o usvajanju programa trošenja sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Bilje za 2016. godinu
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. Godinu
Program utroška sredstava od prodaje stambenih objekata u državnom vlasništvu s područja Općine Bilje za 2016.g
Odluka o izvršenju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu
Odluka o usvajanju proračuna Općine Bilje za 2016. godinu i projekcije za 2017. I 2018. godinu
Odluka o sklapanju :
a) Dodatka ugovoru o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Općine Bilje, zaključenog između Općine Bilje i Belja d.d. Darda, Industrijska zona 1, Mece (Klasa: 944-01/08-01/2, Urbroj:2100/02-02-08-20)
b) III. Dodatka Predugovora Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (Klasa: 944-01/10-01/1, Urbroj:2100/02-11-) od 11. veljače 2009.g.sklopljenog između Općine Bilje i Pestrid d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i usluge iz Bilja, Šandora Petefija 109,
c) Dodatka Predugovora Ugovora o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni „Sjever“ Bilje (Klasa: 944-01/10-01/1, Urbroj:2100/02-11-30) od 09.08.2011.g.sklopljenog između Općine Bilje i Pestrid d.o.o. za dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju, trgovinu i usluge iz Bilja, Šandora Petefija 109
Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Bilje za 2016.g
Zaključak o izvješću o radu Hrvatsko mađarskog kulturnog centra
Općine Bilje za razdoblje od 24. ožujka 2014. - 1.listopada 2015. godine
Zaključak o davanju suglasnosti na Plan i Program rada Hrvatsko mađarskog kulturnog centra Općine Bilje za 2016. godinu i financijski plan za 2016. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilje za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine
Ispravak Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grlica Bilje
 

EU projekti