Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Grlica Bilje PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 14 Listopad 2019 08:32

Na temelju čl. 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i čl. 53. Statuta Dječjeg vrtića Grlica Bilje, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Grlica Bilje raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA DJEČJEG VRTIĆA GRLICA BILJE

Ravnatelj se imenuje na pola radnog vremena od 20 sati tjedno na razdoblje od 4 godine.

Za ravnatelja ustanove može biti izabrana osoba koja, pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, da je hrvatski državljanin te ne postoje zapreke iz članka 25. Stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente:

- životopis
- preslik diplome
- preslik osobne iskaznice
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja(elektronički zapisnik iz evidencije Zavoda za MIO) ne starije od mjesec dana
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- izvornik uvjerenja da se o osobi ne vodi kazneni postupak (čl.25.st. 2.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju – ne starije od dana objave natječaja
- izvornik uvjerenja da se o osobi ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. St.4. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju)- ne stariji od dana objave natječaja

 Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. St 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17)na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.                                    Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.                      Nezaposlene osobe iz čl.102.stavak 1 od točke a)do točke k), odnosno zaposlene osobe iz stavka 2. iste odredbe koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju propisanu čl. 103 st 1 ZOPHBDR dostupnu na:.poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 )

Kandidati koji se pozivanju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom(NN 157/13, 152/14) dužni su da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima pozvati se na navedeno pravo i dostaviti sve dokaze propisane čl.9.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku Glas Slavonije, na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića grlica Bilje i na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Grlica Bilje.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: UPRAVNO VIJEĆE Dječjeg vrtića GRLICA , Biljske satnije ZNG RH 11a, 31327 BILJE s naznakom –„za natječaj za ravnatelja – ne otvaraj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava

Ažurirano: Ponedjeljak, 14 Listopad 2019 08:45
 

EU projekti